ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 391                                               

စတုံးရွာ၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်

စတုံးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ စတုံးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၃၆၉၂ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စတုံးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၅၀ ဦး၊ မ ၉၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၁၇ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်က ...

                                               

စနရွာ၊ ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း)မြို့နယ်

စနရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ ပန်ဆန်း မြို့နယ်၊ ကိုင်းတိန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၀၃၀ ဖြစ်သည်။

                                               

စန့်ကျင်ရွာ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်

စန့်ကျင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ နောင်လိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၂၀၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနောင်လိုင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၃၂၆ ဦး၊ မ ၃၅၂၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၈၅၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန့်စွဲရွာ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်

စန့်စွဲရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ ဘန်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၇၁၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဘန်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၆၃၁ ဦး၊ မ ၃၅၉၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၂၂၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန့်တန်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

စန့်တန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မောက်တောင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၃၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မောက်တောင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၃၈ ဦး၊ မ ၆၉၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၃၃၁ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရ ...

                                               

စန့်ဟန်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စန့်ဟန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မိုင်းလင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၈၈၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းလင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၀၄ ဦး၊ မ ၁၉၃၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၈၃၉ ဦးနေထိုင်သည်။ ဒေသအခ ...

                                               

စန့်ဟိန်းရွာ၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်

စန့်ဟိန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ စန့်ဟိန်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၉၃၉၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စန့်ဟိန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၉၉ ဦး၊ မ ၄၉၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၉၆ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန့်အစ်ရွာ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်

စန့်အစ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်၊ မိုင်းခွန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၅၀၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းခွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၄၂ ဦး၊ မ ၁၆၈၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၀၂၄ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန်ကွေရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

စန်ကွေရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ လွယ်လွမ် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၄၀၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်လွမ် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၄၃ ဦး၊ မ ၁၀၃၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၈၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန်ခန့်ရွာ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်

စန်ခန့်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ တောင်တိုကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၅၈၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တောင်တိုကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၃၃ ဦး၊ မ ၂၄၆၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၉၅ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန်ခန်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စန်ခန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နားတောင့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၀၁၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားတောင့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၆၄ ဦး၊ မ ၆၈၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၅၁ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန်ခမ်းရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

စန်ခမ်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ဟိုပန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၅၁၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုပန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၁ ဦး၊ မ ၁၃၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၁ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် တိမ်ကောသ ...

                                               

စန်စေရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

စန်စေရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ မိုင်းနင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၀၈၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းနင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၆၆၉ ဦး၊ မ ၇၅၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၄၂၆ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန်တာကူရွာ၊ ဟိုပန်မြို့နယ်

စန်တာကူရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ နန့်တားကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၅၀၉ ဖြစ်သည်။

                                               

စန်ပါရွာ၊ ချင်းရွှေဟော်မြို့နယ်ခွဲ (အထူးဒေသ ၁)မြို့နယ်

စန်ပါရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လောက်ကိုင်-ကိုးကန့်အထူးဒေသ ၊ ချင်းရွှေဟော်မြို့နယ်ခွဲ မြို့နယ်၊ ရွှေကော်ဝါကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၇၇၇၂ ဖြစ်သည်။

                                               

စန်ဖြတ်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

စန်ဖြတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ခေးနင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၅၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ခေးနင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၄၀၅ ဦး၊ မ ၁၂၅၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၆၅၇ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန်ယရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

စန်ယရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မန်စယ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၁၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်စယ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၇၃ ဦး၊ မ ၆၆၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၂၄၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန်အိုက်ရွာ၊ ကျေးသီးမြို့နယ်

စန်အိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ ကျေးသီးမြို့နယ်၊ မိုင်းရဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၄၃၀၉ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မိုင်းရဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၂၅ ဦး၊ မ ၁၃၈၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၀၆ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန်းဆာရွာ၊ မူဆယ်မြို့နယ်

စန်းဆာရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊ တိန်းလုံ ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၀၃၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တိန်းလုံ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၅၈ ဦး၊ မ ၈၂၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၈၀ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန်းတောင်ရွာ၊ လင်းခေးမြို့နယ်

စန်းတောင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လင်းခေးခရိုင်၊ လင်းခေးမြို့နယ်၊ လွိုင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၁၀၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွိုင်လုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၇၇ ဦး၊ မ ၁၀၄၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၀၂၂ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသ ...

                                               

စန်းလိပ်ရွာ၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်

စန်းလိပ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ ဘန်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၇၁၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဘန်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၆၃၁ ဦး၊ မ ၃၅၉၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၇၂၂၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စန်းလုရွာ၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်

စန်းလုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ လွယ်တော်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၅၈၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လွယ်တော်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၅၂၁၇ ဦး၊ မ ၄၅၈၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၈၀၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စနှိုက်ခေါင်းစံရွာ၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်

စနှိုက်ခေါင်းစံရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ အလယ်ပဒေါင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၉၁၆ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အလယ်ပဒေါင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၅၃၈ ဦး၊ မ ၃၃၉၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၉၃၇ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စနှိုက်ပရေခိုရွာ၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်

စနှိုက်ပရေခိုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ အလယ်ပဒေါင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၉၁၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အလယ်ပဒေါင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၅၃၈ ဦး၊ မ ၃၃၉၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၉၃၇ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စနှိုက်မိုရ်ကိုရွာ၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်

စနှိုက်မိုရ်ကိုရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ အလယ်ပဒေါင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၉၁၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ အလယ်ပဒေါင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၃၅၃၈ ဦး၊ မ ၃၃၉၉ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၆၉၃၇ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စပါယ်ကုန်းရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

စပါယ်ကုန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ကျောက်ဂူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၁၆၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကျောက်ဂူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၇၉၂၄ ဦး၊ မ ၇၆၈၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၅၆၀၇ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စပ်ဖြိုက်ရွာ၊ ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း)မြို့နယ်

စပ်ဖြိုက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ ပန်ဆန်း မြို့နယ်၊ မွတ်စမို့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၂၁၂ ဖြစ်သည်။

                                               

စဖြန့်ရွာ၊ နောင်ခစ်မြို့နယ်

စဖြန့်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝိန်းကောင်-ဝအထူးဒေသ ၊ နောင်ခစ်မြို့နယ်၊ လုံ လပ် စင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၆၅၃၇ ဖြစ်သည်။

                                               

စမ့်စန်ရွာ၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်

စမ့်စန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ဟွေတောက်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၃၀၃၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟွေတောက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၀၈ ဦး၊ မ ၂၈၄၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၄၅၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စမ်းစုတ်ရွာ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်

စမ်းစုတ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ တိလုံကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၀၉၃၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တိလုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၁၉၂ ဦး၊ မ ၂၃၀၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၄၉၄ ဦးနေ ...

                                               

စမ်းရေဦးရွာ၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်

စမ်းရေဦးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ကောင်းဘို့ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၃၂၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကောင်းဘို့ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၃၁၇ ဦး၊ မ ၄၂၉၁ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၆၀၈ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စမ်းသီတာ ၅ မိုင်ရွာ၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်

စမ်းသီတာ ၅ မိုင်ရွာ Maing)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ဟိုပန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၄၅၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုပန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၄၆၈ ဦး၊ မ ၁၈၉၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၃၆၂ ဦးနေထို ...

                                               

စမ်းသီတာ ၆ မိုင်ရွာ၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်

စမ်းသီတာ ၆ မိုင်ရွာ Maing)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ဟိုပန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၄၄၅၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ဟိုပန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၄၆၈ ဦး၊ မ ၁၈၉၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၃၆၂ ဦးနေထို ...

                                               

စယ်ကင်းရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

စယ်ကင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မန်ပူးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၄၃၀ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်ပူးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၂၆၀ ဦး၊ မ ၁၂၈၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၄၇ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စယ်ခန်ရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စယ်ခန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ စယ်ခန်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၁၇၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စယ်ခန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၈၉၆ ဦး၊ မ ၁၀၀၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၀၃ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စယ်ခေါက်ရွာ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်

စယ်ခေါက်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်၊ ရှင်းဟွာ ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၁၇၈၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရှင်းဟွာ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၁၀၀ ဦး၊ မ ၃၇၀၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင ...

                                               

စယ်နေ (လွယ်)ရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

စယ်နေ ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ စယ်နေ ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၄၉၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စယ်နေ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၄၄ ဦး၊ မ ၁၀၁၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၅၈ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စယ်ပေါင်ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

စယ်ပေါင်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ စယ်ပေါင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၈၇၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စယ်ပေါင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၄၇၆ ဦး၊ မ ၅၀၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၉၈၃ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စယ်ရောင်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စယ်ရောင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ နားမခေါ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၁၇၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ နားမခေါ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၂၇၄ ဦး၊ မ ၂၃၉၂ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၆၆၆ ဦးနေထိုင်သည်။ ဤရွာသည် ...

                                               

စယ်လန့်ရွာ၊ မူဆယ်မြို့နယ်

စယ်လန့်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊ စယ်လန့်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၀၀၄ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စယ်လန့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၀၉၂ ဦး၊ မ ၂၂၂၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၃၁၈ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စယ်ဟိန်းရွာ၊ သီပေါမြို့နယ်

စယ်ဟိန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ ကုံးယုံးကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၀၁၆၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကုံးယုံးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၀၀၂ ဦး၊ မ ၁၁၉၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၁၉၆ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စယ်ဟိုင်းရွာ၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်

စယ်ဟိုင်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ စယ်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၃၄၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စယ်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၁၉၇ ဦး၊ မ ၁၃၃၄ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၅၃၁ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စယ်ဟီရွာ၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်

စယ်ဟီရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ပန်ညောင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၅၉၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ပန်ညောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၅၀ ဦး၊ မ ၁၆၅၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၃၂၀၇ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စယ်အင် (စင့်အင့်)ရွာ၊ လားရှိုးမြို့နယ်

စယ်အင် ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ စယ်အင် ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၅၉၆၅ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စယ်အင် ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၆၃ ဦး၊ မ ၉၈၀ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၉၄၃ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စယ်အူအွန်ရွာ၊ သိန္နီမြို့နယ်

စယ်အူအွန်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ လားရှိုးခရိုင်၊ သိန္နီမြို့နယ်၊ စယ်အူကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၁၉၄၆၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ စယ်အူကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၉၄၅ ဦး၊ မ ၂၀၆၇ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၄၀၁၂ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စရမ်း (တရုပ်)ရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

စရမ်း ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မန်နိမ်းအွမ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၇၅၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်နိမ်းအွမ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၈၃ ဦး၊ မ ၁၄၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၈၆ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စရမ်း (ပလောင်)ရွာ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်

စရမ်း ရွာ)သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မန်နိမ်းအွမ်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၈၇၅၇ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ မန်နိမ်းအွမ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၃၈၃ ဦး၊ မ ၁၄၀၃ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၂၇၈၆ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စလင်းကြီးရွာ၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်

စလင်းကြီးရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ ရီနွဲကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၂၈၄၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ရီနွဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၉၀၃၄ ဦး၊ မ ၈၆၀၆ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၇၆၄၀ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စလစ်ရွာ၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်

စလစ်ရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ တာကော်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၂၁၄၉၁ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ တာကော်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၂၆၇၀ ဦး၊ မ ၂၆၅၅ ဦး၊ လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၅၃၂၅ ဦးနေထိုင်သည်။

                                               

စလန်းရွာ၊ ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း)မြို့နယ်

စလန်းရွာ သည် ရှမ်းပြည်နယ် ၊ ဝ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ မက်မန်းခရိုင်၊ ပန်ဆန်း မြို့နယ်၊ လုံလတ်ဆင်ကျေးရွာအုပ်စု၌ တည်ရှိသည်။ ရွာနေရာကုတ်မှာ ၂၀၇၂၁၈ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လုံလတ်ဆင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျား ၁၅၃၉ ဦး၊ မ ၁၄၉၁ ဦး၊ လူဦးရေ စု ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →