Back

ကာနဲလ်, ကွန်ပျူတာ - ဆော့ဖ်ဝဲလ်. ကွန်ပျူတာနှင့် သက်ဆိုင်သော အသုံးအနှုန်းတွင် ကာနဲလ် ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ် အတော်များများ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းပင် ..                                               

စက်ရုံ

စက်ရုံ ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းများကို စက်ပစ္စည်းများဖြင့်သော်၎င်း၊ လူအားဖြင့်သော်၎င်း၊ ထုတ်လုပ်ရာ အဆောက်အဦဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ပေါ် စက်ရုံများတွင် ဂိုထောင်ကဲ့သို့ အဆောက်အဦများ ပါဝင်ကာ ယင်း ဂိုထောင်များတွင် စက်ယန္တရားကြီးများ တပ်ဆင်ထားကာ လိုင်းထုတ်လုပ်မှုပုံစံဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရန် လုပ်သားအရင်းအနှီး၊ ငွေအရင်းအနှီး အစရှိသည်သို့လိုအပ်ပါသည်။စက်ရုံတစ်ခု အတွက်မြေနေရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သည်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ကာနဲလ် (ကွန်ပျူတာ)
                                     

ကာနဲလ် (ကွန်ပျူတာ)

ကွန်ပျူတာနှင့် သက်ဆိုင်သော အသုံးအနှုန်းတွင် ကာနဲလ် ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ် အတော်များများ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဟတ်ဒ်ဝဲလ် အဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်သော ဒေတာ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမှုများ နှင့် အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲလ် တို့ကြားတွင် ပေါင်းကူးသဖွယ် ဆက်သွယ်ပေးသည်။ ကာနဲလ်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် စနစ်၏ အရင်းအမြစ် များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း လည်း ပါဝင်သည်။ ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ်များ၏ အခြေခံ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည့် အတွက် ကာနဲလ်သည် ရင်းမြစ်များ အတွက် အောက်ခြေ အကျဆုံး စိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်သည့် အလွှာ အဖြစ် ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

                                     
 • အန ဒရ င မ လ ဘ င လ စက လည ပတ ရ စနစ သည လင နပ စ က န လ က အခ ခ မ န မ ထ သ မ ဘ င လ ပစ စည မ အတ က စက လည ပတ ရ စနစ ဖ စ ပ ဂ ဂယ လ Google က မ ပဏ မ
 • က န ပ တ စက လည ပတ ရ စနစ Operating System တစ မ ဖ စ ပ လင နပ စ က န လ Linux kernel က အသ ပ ထ သည လင နပ စ က က န ပ တ ဟတ ဒ ဝ လ
 • ဆ ဖ ဝ လ က မ ပဏ မ ပ စ က န ပ တ တက ယ ရ သ က န ပ တ တက ဘလက က န ပ တ က က သင ပ န က န ပ တ လက ပ တ ပ က န ပ တ အ တ ဆ င က န ပ တ မ တ င
 • အတ င တ င ဝ လ က န လ ဆ တက ကသ လ က န ဂ မ လ န က န ပ တ သ ပ ပ က င ဂ ရ တ င တက ကသ လ ဖ ရ န ဆ ဗစ က င န သ ဝက စတန မ ဒ လ သတင စ ပည က င
 • ˈdeɪbiən သည Unix အခ ခ က န ပ တ လည ပတ ရ စနစ တစ ခ ဖ စ ပ GNU General Public License ဖ င ဖ န ဝ သည အခမ ဆ ဝ လ ဖ စ သည Debian Project အ
 • စ အ တယ လ ပ ဂ ဂ လ က က င ဖ စ သ အယ လန လ ပ ဆ က က င တ င တက ခ ပ သ ထက အမ က ငယ သ လည က န ပ တ မ က သ က သ ပင အလ န န စ သက သ ဘ လ ဂ တ စ
 • Windows ME သည မ က ခရ ဆ ဖ graphical က န ပ တ လည ပတ ရ စနစ တစ ခ ဖ စ ပ ဇ န လ ခ န စ တ င ထ တ လ ပ ခ က စက တင ဘ လ ခ န စ တ င release လ ပ ခ သည
 • Solaris ဆ သည မ Unix က န ပ တ စက လည ပတ ရ စနစ တစ ခ ဖ စ ပ Sun Microsystems မ developed လ ပ ထ ခ င ဖ စ သည Oracle Corporation မ ဝ ဝ ခ န စ တ င
 • စက မ င န င စနစ ဖ စ သည င သည ပန သ က မ ပဏ ထ တ ဆ ဗ က န ပ တ မ လက ဆ က န ပ တ မ စ ပ တင က န ပ တ မ အ မ င န င ရန အတ က ထ တ လ ပ ထ ပ ခ န စ
 • Windows NT သည မ က ခရ ဆ မ ထ တ လ ပ သည က န ပ တ မ င န င ရ စနစ မ သ စ တစ ခ ဖ စ က ပထမဆ ဗ ရ င က ခ န စ တ င release လ ပ ခ သည Windows
 • လ သည န င အမ ထပ မ အဆင မ င က န ဝင ဘ လတ င စတင မ တ ဆက ခ သည Microsoft Windows သည ကမ ဘ တစ က ယ ရ သ က န ပ တ မ ဈ က က တ င အခ န တ တ ဖ င
 • Microsoft Disk Operating System သည က န ပ တ စက လည ပတ ရ စနစ ဖ စ ပ ဝခ န စ မ အတ င ထ က ရ ခ သ စ ပ တင က န ပ တ မ ပ တ င အမ ဆ အသ ပ ခ သည
                                     
 • န က ပ င တ င မ က န ပ တ ထ န ခ ပ စနစ မ အသ ပ မ မ တ င က ယ လ ခ သည ထ က သ ထ တ လ ပ သည နည ပည မ က င န ရ ပတ လ အလ ပ လ ပ န င က ထ တ လ ပ မ စရ တ မ က
 • ဖ စ သည iOS ယခင က iPhone OS ဟ ခ ဝ သည မ ဘ င ထ တ က န မ အတ က က န ပ တ စက လည ပတ ရ စနစ တစ ခ ဖ စ သည Apple Inc. မ ထ တ လ ပ ပ ရ င ခ သည
 • 2000 သည မ က ခရ ဆ ဖ client န င server က န ပ တ အဖ စ န စ မ စလ အသ ပ န င သ က န ပ တ မ င န င ရ စနစ တစ ခ ဖ စ သည ယင အ ဒ ဇင ဘ
 • ရည ရ ယ ထ တ လ ပ ထ သည က န ပ တ စ မ စနစ တစ ခ ဖ စ သည င က လက ဆ က န ပ တ မ အစ စ ပ တင က န ပ တ န င ဆ ဗ က န ပ တ အဆ အသ ပ န င သည ဦ ဘ န တ
 • အသ ပ ရန ရည ရ ယ တည ထ င ခ ခ င ဖ စ ပ ဖ င လ မ လ ပ င ခ င e - mail မ ပ ခ င န USENET လ ခ တ Forum မ တဆင သတင အခ က အလက မ
 • WinServer2K8 Windows 2008 သ မဟ တ W2K8 သည မ က ခရ ဆ ဖ ဆ ဗ က န ပ တ စက လည ပတ ရ စနစ တစ ခ ဖ စ ပ ခ န စ ဖ ဖ ဝ ရ လ ရက န တ င release
 • Windows 1.0 န င မရ ထ ပ န င Windows 10 သည Windows NT မ ဆက သစ က န ပ တ စက မ င န င ရ စနစ တစ ခ ဖ စ သည ဇ လ င လ ရက န တ င စတင ဖ န ခ ပ ခ ပ
 • သ ဖ Multics Multiplexed Information and Computing Service ဟ ခ သ က န ပ တ စက လည ပတ ရ စနစ တစ ခ က စတင ပ သ တ သန လ ပ ခ က တယ အ ဒ operating
 • Windows 98 codename Memphis သည မ က ခရ ဆ ဖ GUI စနစ ပ သ က န ပ တ စက လည ပတ ရ စနစ တစ ခ ဖ စ သည ယင သည Windows 9x series မ ထ တ င ဒ တ ယမ က
 • Windows XP stylized as Windowsxp codenamed Whistler သည မ က ခရ ဆ က န ပ တ မ င န င ရ စနစ ဖ စ ပ Windows NT တစ စ တ တစ ပ င ဖ စ သည ခ န စ
                                     
 • Windows 8.1 codenamed Blue သည Windows 8 အဆင မ င ဗ ရ င ဖ စ သည က န ပ တ စက လည ပတ ရ စနစ တစ ခ ဖ စ သည ပထမဆ beta ဗ ရ င က ခ န စ ဇ န လတ င
 • Windows Server 2003 သည မ က ခရ ဆ ဖ ဆ ဗ က န ပ တ စက လည ပတ ရ စနစ တစ ခ ဖ စ သည ယင အ ဧပ လ ခ န စ တ င ထ တ လ ပ ခ သည Windows 2000 Server
 • က မ ပဏ မ ထ တ လ ပ သ စမတ ဖ န မ န င တက ဘလက က န ပ တ မ တ င အသ ပ ရန ရည ရ ယ ထ တ လ ပ ထ ပ ဂ ဂ လ Google အန ဒရ က စက လည ပတ မ စနစ အပ တ င
 • Windows 7 codenamed Vienna, ယခင Blackcomb သည မ က ခရ ဆ ဖ က န ပ တ လည ပတ ရ စနစ တစ ခ ဖ စ ပ Windows NT မ သ စ ထ မ တစ ခ ဖ စ သည Windows 7
 • Windows 95 codemane Chicago သည မ က ခရ ဆ ဖ က န ပ တ စက လည ပတ ရ စနစ တစ ခ ဖ စ ပ ဩဂ တ လ ခ န စ တ င release လ ပ ခ သည is a consumer - oriented
 • ပ ည န စ တန ဆ င မ န လပ ည က ရက စန န အဖ စ ရ ပ တယ တ ခ ခရ င အ ပ ခ ပ ရ အဖ န နန ပ ည နယ ပန ခ အ ပ ခ ပ ရ န င ပ ည နယ စည ပင သ ယ မ န စ ပယ ဒ သမ မ ဆ က တ င
 • ဩစတ လ စ ပ ရ ပ လစ အက ပ ပ ဂ ဂ လ န င Macquarie တက ကသ လ ပ မ က ခ ရ န တ န လ Sean Turnell က ဖမ ဆ ခ သည အ ဏ သ မ မ န င စပ လ ဉ သ ပထမဆ ဖမ ဆ ခ ရသည
 • လ ခ တ အ န လ င အဖ တစ ဖ က Linux kernel ပ မ အခ ခ တည ဆ က ထ တ က န ပ တ operating system တစ ခ ပ Fedora ရ အဓ ကရည ရ ယ ခ က က လ တ လပ ပ အခမ ရန င တ

Users also searched:

ကာနဲလ် (ကွန်ပျူတာ), ဆော့ဖ်ဝဲလ်. ကာနဲလ် (ကွန်ပျူတာ),

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →