Back

ဘူမိရူပဗေဒ - ဘူမိဗေဒ. ကမ္ဘာမြေ၏ မူလလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြောင်းလဲပုံကို လေ့လာခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ မြေပေါ်မှ မြေအောက်သို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်များ လွှတ်၍ ပြန်လည်ဖမ်းယူကာ ..ဘူမိရူပဗေဒ
                                     

ဘူမိရူပဗေဒ

ကမ္ဘာမြေ၏ မူလလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြောင်းလဲပုံကို လေ့လာခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ မြေပေါ်မှ မြေအောက်သို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်များ လွှတ်၍ ပြန်လည်ဖမ်းယူကာ လေ့လာခြင်း ဖြင့် လည်းကောင်း ဓာတ်သတ္တုများ ရှိမရှိကို ခန့်မှန်းတွေးဆ နိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် ဘူမိရူပဗေဒပညာသည် အလွန်ပင် ကျယ်ပြန့်လှသည်။ သိပ္ပံပညာရပ် အနေနှင့်လေ့လာ ရာတွင်လည်း ဘူမိဗေဒနှင့် ရူပဗေဒပညာ နှစ်ခုစလုံး လေ့လာ ရ၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသည်။ ရေနံ၊ သတ္တုရှာဖွေရာ တွင်လည်း အသုံးဝင်ခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးသမားဖြစ်သည့် သတ္တုတွင်း ရေနံတွင်း ရှာဖွေ သူများကို အထောက်အပံ့ အကူအညီ ဖြစ်စေ၍ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းပေသည်။

                                     
 • ခ န စ ဒ ဇင ဘ လ ရက န အထ န စ န င လ အခ န က လက ကမ ဘ ဘ မ ရ ပဗ ဒ န စ The International Geophysical Year ဟ သတ မ တ ထ လ သည ဤအခ န က လ
 • geodesy ဘ မ ရ ပဗ ဒ geophysics လ ပ င မ ဗ ဒ electrostatics နက ခတ တဗ ဒ astronomy မ ထရစ သ အ ရ matrix theory န င အလင ဆ င ရ ရ ပဗ ဒ optics
 • ပ ပ က ထ န က လ ဘ မ ဗ ဒန င န ယ န သ ဘ သ ရပ မ မ ဘ မ ရ ပဗ ဒ န င ဘ မ ဓ တ ဗ ဒတ ဖ စ က သည ဘ မ ရ ပဗ ဒ ပည သည ဒ ဗ ဆ အ သ လ က အ လ ပ စစ တ ခ မ န င
 • ကမ ဘ မ သ ပ ပ ပည သ ဘ မ သ ပ ပ တ င ကမ ဘ ဂ ဟ န င ဆက စပ သ သဘ ဝ သ ပ ပ အ လ ပ ဝင သည င သည ကမ ဘ မ န င င လ ထ ရ ပ ပ င ဆ င ရ န င
 • ဓ တ ခ စမ သပ ခ င လ ပ ငန သ လဗ ဒန င ဓ တ ဗ ဒ ဓ တ ခ စမ သပ ခ င လ ပ ငန ဘ မ ရ ပဗ ဒ စမ သပ တ င တ ခ င လ ပ ငန မ တ င လ ပ ငန လ န တ လ ပ ငန မ န မ န င င အတ င
 • Company Publishing pp. E110 ISBN 0 - 8493 - 0464 - 4 စ ရ ဆရ မ င သ မ Msc Geo DAG EMG ရ သ သ ဘ မ ရ က ခဗ ဒ အပ င အည န ပင မ Indicator plants
 • ပထမလတ တန န င သထ မ သ ဝဏ ဏ ဘ မ ပရ ယတ တ အသင က မဟ ဝ ယ ကရဏ ကတန ဝ နယဓရတန အ ဘ ဓမ မ ကတန တ က အ င မ င ဒ တ ယ
 • င တ မ ပတ ဝန က င ဆ င ရ အင ဂ င န ယ ဘ သ ရပ environmental engineering ဘ မ နည ပည အင ဂ င န ယ ဘ သ ရပ geotechnical engineering ပ သဏ ဌ န ဆ င ရ
 • ရန ပ င က လည လက ခ ခ ပ ဓ တ ဇ ဝဗ ဒ ဂ ဟ ကမ ဘ သ ပ ပ န ကလ ယ ရ ပဗ ဒ ဘ မ ဓ တ ဗ ဒ စတ ဘ သ ရပ တ က တ ခ စ ခ ပ တယ ခ န စ မ တက ကသ လ အန ရ
 • ဂ ပန သည အခ ခ သ ပ ပ သ တ သနတ င ကမ ဘ ဦ ဆ င န င င တစ န င င ဖ စ ပ ရ ပဗ ဒ ဓ တ ဗ ဒ န င ဆ ပည တ တ င န ဘယ လ ဆ ရ င ဦ ဖ ဒ တ ဆ ပ ဆ ရ င
                                     
 • ဗ ဒ ဓမ တ စ ဘ ရ အက င - အက သဘ တရ လမ ည န တရ တ ဖ စ ပ သည ရ ပဗ ဒ ပည ရ င သင ခ ပည ရ င နက ခတ တဗ ဒပည ရ င အတ အခ ပည ရ င နယ တန န ယ မ
 • အဘယ က င ဆ သ င သည မ မ င လ စ သ ဘ သ ရပ မ ဖ စ သည နက ခတ တဗ ဒ ရ ပဗ ဒ material science ဇ ဝဗ ဒ န င ဘ မ ဗ ဒ တ က အခ က က က ဆက သ ယ န ဖ စ သည
 • သတ တ တ င လ ပ ငန ဆ သည မ အဖ တန သတ တ မ န င အခ သ ဘ မ ဆ င ရ ပစ စည မ က ကမ ဘ မ မ က န ပ င ရ က က တ မ သတ တ က မ န င
 • ဝသ လ လ င က န သ မဟ တ ဒဿမမ က ရ မ မင ဖ စ ပ င ဖခမည တ ဖ စ သ ဘ မ ဗလအတ လ တ ဇ နဝမမ က ရ မမင နတ ရ စ က တ က န သည ခ န စ အ က တ ဘ လ
 • ပ ဆ နည Hertzsprung - Russell diagram က တ ထ င ဖ ထ တ ခ ပ န က အ က သ ရ ပဗ ဒ န င သက ဆ င သ က ယ တ လ လ မ မ ပ မ တ တက လ ခ သည က ယ တ
 • ဆ ရ ယ မ စ အန တ င ရ န သ လ န စက ရ ဖ တ ရ ခ သည သ တ န စ ဦ မ ဘ မ ရ ပဗ ဒ ပည ရ င မ အ အက င က ခ ပ ပည ရ င မ မ က င ဆင လ လ မ မ
 • တက ကသ လ တ င ပည ဆက လက ဆည ပ သည အခ တ င လည ကန သည သင ခ ဘ သ န င ရ ပဗ ဒ ဘ သ ရပ မ ပ မ စ တ ဝင စ ခ သည ယင သ ပည က ရ မ န ဆ တ င သ ဖခင သည
 • ထ င စ လ က အ င လည ပစ စည ဥစ စ စ ဆ င မ ပ ဖ စ ခ င က င အလ ပ မ အန ယ က မက ကင နစ ဓ တ ဗ ဒန င ရ ပဗ ဒ စသ ပည ရပ မ က သ လ လ စမ သပ ခ င အ ဖ င
 • စ နင လ က ပ သည က စမ န င မတ လ ဝ ရက န က ခ တ ဆ မ ထ သ ဆ လ ဘ တ ယ ဉ က ခ တ တ မ ရန က ပမ ခ ရ မအ င မ င ခ ခ ဆ ယ တ သည ဧပ လ
 • တ က အသ ပ က င ဆင တ င တ ရ လ ပ ငန မ ဆ င ရ က န င သလ ဘ မ - ရ ပဗ ဒ နည လမ မ Geophysical exploration methods က အသ ပ လည မ သ ထ က
                                     
 • သ ပ ပ န င နည ပည မ တ မ င ဖ ဆ င ရ ဆ င ရ က ရသည သ ပ ပ နည ပည ရ ပဗ ဒ ဆ င ရ သ တ သနလ ပ ငန မ ဆ င ရ က ရသည စ မ အင န င သဘ ဝပတ ဝန က င က သ သ
 • သ ရ တ င သ ဖခင ဆ ပ သ သဖ င ပည ဆ အ င မသင ခ ရပ တက စလ သည တ င ဘ ဒ ပက မ Budapest ရ တယ လ ဖ န က မ ပဏ တ င အင ဂ င န ယ အဖ စ တစ န စ
 • ဓ တ ပည ရ င မ ဖ စ က သ Rudolf Brill, Ernst Baars န င Eberhard Both ဘ မ ရ ပဗ ဒ ပည ရ င Helmut Weickmann အမ င အ ရ optician Gerhard Schwesinger
 • ထ န တင အ င ဟန သ စ စ ပ သ တပဒ သ ဝ ဇ ဇ သ ဝဏ ဏ ဘ မ သ တ သန ဦ စ ဝင သမ င သ တ သန စ စ မ စ ပ သ တပဒ သ ရ ရ သ ပ ပ ကမ ဘ ဈ က က ဝင မ န မ ဆ ပင န င
 • ပ ဂ မန န င င ဟန ဒ မ မ မ ထ ပ တန သ ပ ပ ပည ရ င တစ ဦ ဖ စ သ ရ ပဗ ဒ ပည ရ င အင ဂ င န ယ ဖ စ သ ဒ က တ က လ ဝပ စ မန အ မ ရ င မ စက ရ ပ တ ထ င မ

Users also searched:

ဘူမိရူပဗေဒ, ဘူမိဗေဒ. ဘူမိရူပဗေဒ,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →