Back

ထရန်စစ်စတာ - အီလက်ထရွန်းနစ်. ထရန်စစ်စတာ ဆိုသည်မှာ အီလက်ထရွန်းနစ် ဆစ်ဂနယ် နှင့် ပါဝါတို့ကို ချဲ့ထွင်ပေးနိုင်သည့် ကိရိယာနှင့် အဖွင့်အပိတ် လုပ်ပေးနိုင်သည့် တပို ..                                               

အမ်ဖစ်ထရီယန်

အမ်ဖစ်ထရီယန် သည် အာဂေါလိစ်ဒေသကြီး မှ တိရင်ဇ်နယ်မြေ ၏ ဘုရင် အဲလ်ဆီးယပ်စ်၏ သားဖြစ်သည်။ မိခင်ကို ဖော်ပြရာ၌ မူကွဲအမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ အာနာဆော ၊ ပဲရစ်မိဒီး တို့နှင့် မောင်နှမတော်စပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အစ်လက်ထရီယန်၏ သမီး အာလ်မီးနီး၏ ခင်ပွန်းဖြစ်ကာ ဂရိသူရဲကောင်း ဟဲရာကလီးဇ်၏ မွေးစားအဖေဖြစ်သည်။

ထရန်စစ်စတာ
                                     

ထရန်စစ်စတာ

ထရန်စစ်စတာ ဆိုသည်မှာ အီလက်ထရွန်းနစ် ဆစ်ဂနယ် နှင့် ပါဝါတို့ကို ချဲ့ထွင်ပေးနိုင်သည့် ကိရိယာနှင့် အဖွင့်အပိတ် လုပ်ပေးနိုင်သည့် တပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ တည်ဆောက်မှုထဲတွင် တပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ ပါဝင်ပြီး ပြင်ပ ပတ်လမ်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် အတွက် အနည်းဆုံး ခြေထောက် ၃ ချောင်း ပါရှိသည်။ ထရန်စစ်စတာ၏ ခြေထောက်တစ်စုံသို့ ဗို့အား လျှပ်စီး ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် အခြား ခြေထောက် တစ်စုံတွင် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးလမ်းကြောင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသော အထွက် လျှပ်စီးသည် အဝင် လျှပ်စီးထက် ပိုများလေ့ ရှိသဖြင့် ထရန်စစ်စတာကို ပါဝါ ချဲ့ထွင်ပေးသော ကိရိယာ အဖြစ် ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် အခါတွင် ထရန်စစ်စတာ များကို တစ်ခုချင်း တွေ့နိုင်သကဲ့သို့ အိုင်စီပတ်လမ်းများ အတွင်း မြှုပ်နှံ ထည့်သွင်းထားခြင်း လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။

ထရန်စစ်စတာသည် ခေတ်သစ် အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာများ၏ အခြေခံ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ် အီလက်ထရွန်းနစ် စနစ်များတွင် နေရာ အနှံ့အပြား တွေ့ရသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ် ၎င်းကို စတင် တွေ့ရှိခဲ့ချိန်မှစ၍ ထရန်စစ်စတာကြောင့် အီလက်ထရွန်းနစ် နယ်ပယ် တစ်ခေတ်ဆန်းခဲ့ပြီး ပိုမိုသေးငယ်ပြီး တန်ဖိုးနည်းသော ရေဒီယို၊ ဂဏန်းတွက်စက်၊ ကွန်ပျူတာ နှင့် အခြားသော ကိရိယာများကို ထုတ်လုပ် လာနိုင်ခဲ့သည်။

                                     
 • ပ င လ ခ င က ဒ င အ တ သ င ရစ စ တ န င ထ ရန စစ စ တ အစရ သ ဆ မ က န ဒပ တ ခလ ပ က ရ ယ မ ဖ င ဆ က ရ က က လ ရ သည အ လက ထ ရ န နစ စနစ မ တ င ဆစ ဂနယ
 • အင ဂ င ထ န ခ ပ ယ နစ အတ င မ မ က ခရ က န ထ ရ လ က ထ န ခ ပ ပ သည အင ဂ က တ သ အန တ ဗ အ ပ ပ ခ င က ထ ရန စစ စ တ က အဖ င အခ က ပ အပ တ အခ က ပ ပ ပ က
 • က စ စရပ မ မ စ ပ လ ပ က သ လ က အလင လ တ ဒ င အ တ န င လ ဆ အလင ထ ရန စစ စ တ န င တပ င လ ပ က ပစ စည မ ဖ စ သည မ က ကရ ပရ ဆက ဆ ဆ ရ မ တ င
 • ထ လ ပ စစ ပတ လမ မ တ င အစ မ က လ ပ စစ အစ တ အပ င မ ဖ စ သ လ ဟ ပ န မ ထ ရန စစ စ တ မ ဒ င အ တ မ န င အ င စ ပတ လမ မ အပ င င တ န င ဆက စပ န သ
 • အရ က သ တစ ပ င လ ပ က ပစ စည ဖ စ ပ ထ ရန စစ စ တ Tarnsistor န င ဆ ကစ ပ မ တ င အဓ ကအသ ပ ပ သည ထ ရန စစ စ တ မ ဆ ကစ ပ မ တ င ဂ မ န ယမ က
 • စတ က ပမ မ တ န ဂစ တ ပည က ပ န ပ ဖ လ ပ ဆ င ခ က ပ တယ အ ဒ န က ပ င ဖ ရန စစ စ က တ ရက ဂ FRANCISCO TARREGA 1852 - 1909 ဟ အထ ခ န ဆ ဂစ တ သမ အဖ စ
 • အက န က ဆ ခ သည ဖခင အစ လက ထ ရ ယန သ သည မ လည ထ စစ ဆ တ ပ ပ န အလ လမ တ င ဖ စ တ ဖ ယန ဇ မ က တ က ရန စစ ဆင မ ပ ခ ရ ခရ ယ န က င တ င ပ ည က
 • ဥပ သ ထ ဆင သည ဖ ပ သစ စ ပ ဆ ဖ န င တ သ အဆင ရ ဆဒ ဒန ဆင သည င မင စ န င တ သ အဆင ရ ဟ ဆ သည ထ က င အဆ ပ မင တ သည ဥပ သ ထ မ ဆဒ ဒန မ ဖ စ သ
 • မ ရ ပ တ မ ဖ န ခ န စ တ င က ယ လ န ခ သည ခ န စ တ င Hyperion ဝတ ထ န င Voices of the Night ကဗ စ က ထ တ ဝ သည ခ န စ တ င ဖ ရန စစ အက ဖ တန န င
 • မ မ က ယ မ မ française ဖ ရန စစ ဟ ခ က သည ထ အသ ဖ ရန စစ က မ န မ တ န န င က က ည အ င အသ ဖလ ယ မ န မ မ ပ က ရ မ ဖ ရန စစ မ ပရန သစ ပ န သစ ပ င သစ ဟ
 • အန က ပ င ဖ ရန စစ စ ကန အမ န တ ရ ရ မန ကက သလစ ဘ န တ က ပ ထ ဆန သ အန အထ ဖ င ပ က ဆ သ က သည န မက ကဆ က ဆန တ ဖ အရပ ရ Cathedral
 • ရ တပ ဗ လ န င စ စမ ရ ဖ သ ဖ ရန စစ ဒရ တ မ ကယ လ ဖ န ယ ကမ ရ တန တစ တ တဒ သက သ မ ပ က က င က င ခ က န က တ င ဆန ဖရန စ စ စ က မ ဖ စ လ မည န ရ
                                     
 • အဆ ခ လ က ရပ လ င ဩ စ တ ယန ဘ ရင ဖ ရန စစ ဂ ဇက လက အ က သ တဖန ပ န ရ က ခ ရလ သည ဖ ရန စစ ဂ ဇက ခ န စ တ င ဩ စ တ ယ န င င သည ပရပ ရ န င င
 • ခ လ ပ စစ အမ န ရထ အငယ စ တ ဖ င လည သ လ က သည အက စ ဘ အက စ ထ ရန စစ န င အက စ အမ အ ရ တ က ပ ရ ရ င ဆ သ က မ ပဏ န စ ခ မ အမ ပ ည သ သ
 • ရ ပ ပ ခ တ မ သ ကမ ဘ ပ တ င အရ ည ဆ ဖ စ သည ထ ရန စ ဂ က တ ဆ သည ဘတ စ ရက ပစ ထ ရန စစ BRT စနစ ရ က လမ က င ခ န င လမ က င ဆက
 • သ န င င မ အလ န နည ပ လ ခ သည အ ရန အစ စ လ မ မစ တ လ န ရ အစ င တပ မ သည ယန အမ က အ ရန စစ ဘက ဆ င ရ စက မ လ ပ ငန အဖ အစည ဟ အမ ကသ ထ သ
 • အက င ရ ဖ ထ ခ င ဖ စ သည ဖလ ရန တ အက လ ရ က ရ ဖ သ ဖ ရန စစ စ က ဘ လ တပ စ အမည ရသည ကဗ ဆရ န င ပ ဇ တ ရ ဆရ မ ဖ လစ ပ င စ ပ တ င
 • အ လက ထ ရ န နစ နည ပည အ မ င တင ပ င လ မ မ လ ပ ဆ င ခ က ပ င န က တ ထ င မ မ ဖ စ သည လ ဟ နယ ပ န ထ ရန စစ စ တ တ မ အ လက ထ ရ နစ
 • အထင ရ ဆ မ အ လက ထ ရ န နစ မ တ ယ ဉ စက ယန တရ ငလ င အင ဂ င န ယ ဘ သ စက ရ သ စက ရ ပ အ ပတစ ဓ တ ဗ ဒ ဆ မ က န ဒပ တ န င သတ တ နယ ပယ တ တ င
 • အစ စ လ မ ဘ သ က န င င တ ဘ သ အဖ စ က ည ထ သ လည မ တ စလင မဟ တ သ မ အတ က လည လ တ လပ စ က က ယ ခ င ပ ထ သည အစ ရ စနစ မ ဝက စ မင စ တ ပ လ မန
 • အမ ကသတ မ တ ထ က သည ဒ သတ င မက နပ မ မ မ အ ဏ ရ င ဗ လ ခ ပ ဖ ရန စစ စ က ဖရန က အ ပ ခ ပ မ က လ - အတ င အ င အ ထ ရပ ဖရန က အ ပ ခ ပ မ အ က မ
 • အမည ပ လ က လ သည ထ ရင န တ ဟ က လ ပ က င က ဝ ပ ည န စ တ င ဝ လ ဗ တ တမင ခ ဂ ဏ အ ပ က တပ က တည ထ င ခ သည က ပပ ခရစ စ တ က လ ပ က င က က ပပ ခရစ စ တ
 • ဝ ပ ည န စ အထ သ သန ပ င က ဦ ဖ ရန စစ အ မ ဦ ဆ င ပ လ ပ သည ရ ပ သ သန ပ စ မ က န တခ ဖ စ သ စ န ပ တ အထက တန က င တ င က င အ ပ အဖ စ
 • ပ ဝင ပတ သက သည အမ ပ ည သ သ သ မ ပတ ရထ မ မက ထ ရ မ န င သ လမ ပ မ အတ က ရက ပစ ထ ရန စစ rapid transit ဟ သ အသ အန န က သ န လ ရ က သည
                                     
 • ရက န တ င ဩ စ တ ယ အ မ ရ မင သ ဖ ရန စစ ဖ ဒ နန န င က င ရ တ တ ဘ စ န ယ န င င ဆ ရ ယ ဗ မ တ င လ ပ က ခ ရရ မ စတင ခ သည ဘ စ န ယ န င င သည
 • က စ ဘတ စ ကက ဘ အသင တ ရ န တ ရက ပ တ န င အဓ က ဘ လ ကလပ ခ ဖ စ သ တ ရ န တ အက ဖ စ ဗန က ဗ ဝ က ကပ အက ဖ စ န င မ န ထ ရ အ အင ပက
 • ဦ ဘ သ တ ဘ အ အ က က ပ ရ မ မစ စတ အ ဘ မန ဂ မစ စတ ဂ စ အ လ ဖ ရန စစ ဦ ထင ဘ မ န မ အ ဂ င စ လ ပ ငန ဦ ဇ ဝ တ မ န မ က ယဗလသမ က ဘမ င
 • အ က တ ဘ တ င ဖ န ခ ခ ပ ဂ နယ ခ ဖ န ခ ပ ဖ စ သည က လဖ န ယ ဆန ဖ ရန စစ စ က တ င ရ ရ ပ ဥရ ပဌ နက အင ဂလန န င င ကမ ဘရစ မ တ င ထ ရ
 • အသ က စနစ မ က အသ ပ န င ရန ဖ စ ပ သည ထ အတ အ လက ထ ရ နစ စ အ ပ မ သ ခ င မ ဂ မ မ အပ င အင တ နက စ မ က န မ က လည က ည ရ န င စ ရန ဖန တ ထ ပ သည
 • ရ င န မန FBA Kenneth Roy Norman FBA 1925 1994 2002: ရစ ခ တ ဖ ရန စစ ဂမ ဘရစ ခ Richard Francis Gombrich 1937 2002 2003: လန စ ဆယ လ ဝင

Users also searched:

ထရန်စစ်စတာ, အီလက်ထရွန်းနစ်. ထရန်စစ်စတာ,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →