Back

အေဗီရွန်းနစ် - အီလက်ထရွန်းနစ်. အေဗီရွန်းနစ် ဆိုသည်မှာ လေယာဉ်ပျံ၊ ဂြိုဟ်တု နှင့် အာကာသယာဉ် တို့၏ အီလက်ထရွန်းနစ် စနစ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ် လေယာဉ် ..အေဗီရွန်းနစ်
                                     

အေဗီရွန်းနစ်

အေဗီရွန်းနစ် ဆိုသည်မှာ လေယာဉ်ပျံ၊ ဂြိုဟ်တု နှင့် အာကာသယာဉ် တို့၏ အီလက်ထရွန်းနစ် စနစ်ကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ် လေယာဉ်ပျံနှင့် အာကာသယာဉ်တို့ ပေါ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး ၊ လမ်းကြောင်း ရှာဖွေရေး၊ ထိန်းချုပ် မောင်းနှင်ရေး၊ ပြသခြင်း၊ လေကြောင်း စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်၊ အာရုံခံ ကိရိယာ နှင့် အချက်ပြကိရိယာများ၊ မိုးလေဝသ ရေဒါများ၊ လျှပ်စစ် စနစ်များ နှင့် ကွန်ပျူတာ အမျိုးမျိုး တို့အတွက် အသုံးပြုသည်။

အေဗီရွန်းနစ် ဆိုသည့် စကားလုံးမှာ အင်္ဂလိပ် စကားလုံး လေကြောင်း Aviation နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် Electronics ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

                                     
 • ပ ပ င တည ထ င ထ သ ဂ ပန က မ ပဏ က တစ ခ ဖ စ သည အ လက ထ ရ န နစ ထ တ က န မ တ ဗ ဂ မ စက မ ရ ခ သ တ တ စသည ဖ ဖ ရ လ ပ ငန မ န င
 • က က ယ ရ အ က သန င လ ခ ရ ကမ အတ င ပ မ က ယ ထည န က ပ င အ ဗ ရ န နစ တပ ဆင မ န င ပ င လ န င ပ ပ င ထ န သ မ ရ သင တန ပ ခ င မ က
 • သ ရသည ခ န စ န တ င န ဗ လ မ မ အသ ပ သည ဘ သ စက ဖန တ ရ လ ပ ငန မ က စတင ခ ပ ဂ မ စ ကင မ ရ န က ဇ တ ည န န င စက တင မ အတ က
 • ဇ ဝစ မ အင ပည ဇ ဝအ လက ထ ရ န နစ ပည န က ဘ လ ဦ မည နည သက ရ င အခ အ လက ထ ရ န နစ ဇ ဝဗ ဒန င ကင ဆ ရ ဂ သက ရ င အခ န င
 • ခ န စ တ င ဗ ယင န မ မ ဟစ တလ ရ တ တရက ပ က က ယ သ ခ ပ စစ ထ မဝင မန ရအမ န က ဖ ဆန ရ င ထ က သ ခ သည ဆ ထ မ မ နစ မ သ ရ က သ ခ သည
 • မန ခ က စတ ယ န က တက သည ယ အ အက ဖ အ ခ န ပ ယ လ ဂ ဖလ က မ ယ အ အက ဖ အ ယ ရ ပ လ ဂ ဖလ က မ ယ အ အက ဖ အ ဝင န ဖလ က မ ယ အ အက ဖ အ စ ပ ဖလ က မ
 • ဖ စ သည အ က သယ ဉ မ တ သည ခ န စ ဖ ဖ ဝ ရ လ ရက န တ င ဗ လ တ ရ စ ရ ရ န ဂ င ပ လဆ က လ လ သည ကမ ဘ အန ဝန က င ရ အ က သဟင လင
 • သပ ဖန မ အန င ယ ခ ပ လပ စ ဗ ယက န င အ ဗ ယက လ မ တ က ပ ပ င က အ လပ စ န င င အဖ စ ထ ထ င ခ က အန ဒ န ဗ န ဟ သ ဘ အမည က ခ ယ ခ သည
 • အတ တက ဆ ဖ စ သ က န ထ တ လ ပ ငန အခ ဖ စ သည မ တ က အ လက ထ ရ န နစ စက က ရ ယ မ စတ လ န င သ မဟ တ သ သတ တ မ သင ဘ မ ဓ တ ပစ စည မ
                                     
 • ခ န စ တ င လ ဝ နစ ကလတ ဗ ကလင က ဖ ထ တ ခ သည ဗယ ရ လ ယမ က အရ အန မ မ သ သ သန သန ပထမဆ ခ ထ တ ခ သ မ မ ဖရ ဒရစ ဗ လ န င အန တ န ဗ ဆ တ
 • ဘ လ ယ ခန မ ရ သည အဓ က ပ က န မ မ ဆ မ က န ဒတ တ မ န င အ လက ထ ရ န နစ ပစ စည မ သယ ယ ပ ဆ င ရ ဆ င ရ စက ယန တရ မ အဝတ အထည မ က န ထ တ က န မ
 • န င င တ မ လမ ည န သည စက မ ထ တ လ ပ ငန ပ င လ မ မ က င အ လက ထ ရ န နစ ပစ စည ထ တ လ ပ မ လ ပ ငန ရ န ဓ တ လ ပ ငန ကမ ဘ လ ည ခရ သ လ ပ ငန
 • ဘရ န င အင ပ င ယ စတင ယ တ လ လ ခ သည စ လတန မ ဆ ရ ဝပ က ခ င အ ဂ မ ဘ ရ တ ခ သ ပ အပ ခ ပ င အ ရ ဂ ဖ အဖ စ ခန အပ ခ သည ထ အတ ဆ ဘ အ လည
 • ပရ မ ယ လ ဂ ဖလ ခ အနက ခ န င ယ အ အက ဖ အ ခ န ပ ယ လ ဂ ဖလ က ရရ ခ သည ခ ယ လ ဆ သည ယ အ အက ဖ အ အဓ က ကလပ ပ င ပ သ ခ လ က
 • လက ခ က င ပမည မ မ ဖ စ က ပ သည ဇင နစ ခ လ ဆ ရ က ခရ ဗင ည ဇဗက ဇဒ တ မ လ ငယ အသင မ ဂဇ ပ ရ န မ ကလ မ အ ကစ န အထ မ အမ တ ခ န ပ ယ အသင မ
 • ဒ က တ ဆ ပ ခ င ပ နစ ပက ဒ င သည က လသမဂ ဂ က န သ ယ ရ န င ဖ ဖ ရ ည လ ခ အဖ တ င လက ရ အထ ထ အတ င ရ မ ခ ပ အဖ စ ဆ င ရ က လ က ရ သည
 • မထ တ ပ ဘ န ဝ န က ခ လ ဟ န နင ဘ ဂ ဟ လည ဒဏ ရ က င လ ခ ခ ရပ န ဝ သ ပ ဖ စ တ ရ န န ဂ န ဆင က အလယ တန မ နစ က ဘတ န တ ကစ ဖ စ စဉ ထ ရ ကန
 • အရ ဘက တ င တည ရ သည ဆ ရ က က လ ပ ငန စက က ရ ယ မ ထ တ လ ပ ခ င လ ပ ငန အ လက ထ ရ န နစ ပစ စည မ ထ တ လ ပ ခ င လ ပ ငန န င ဇ ဝနည ပည ဆ င ရ မ က ထ တ လ ပ သည
 • သစ ခ မ ခ တ မ ဆင ဗစ ဒ ယမ အ ရ ဒ ဒင ဒရ ဗ ယမ Dendrobium ဗန ဒ Vanda အ ရ န ဒ န Arundina ဗ လဗ ဖ လစ Bulbophyllum က လန သ
 • ခ န စ တ င ဆက ဆ န ယန အင ပ င ယ မ ပ ရ န ပင လယ က တဝ က ရ ဒ သမ အ ထ န ခ ပ န င ခ သည က တ သည ဆက ဆ နစ လ မ တ က သန ရ င ဝယ ရ လ ပ ငန တ င
 • အသည လ ဒ န သ ရ ပ ကလည ရ ပ ထ သ က သမ တစ ခ ဖ စ သည ထ က င န င င က မ တ င ဘ ပ က အဓ က ဂရ ပ က ပ မဖ စ ခင က တင က က ယ ခ င စ နစ က
                                     
 • ဒ ဗ ဗ ယ န င ရန ကလ တ သည က က သ ပ င သစ ဒ ရ က တ က မ ဖ စ က သည ဆ ဒင ဗ တ န စသ န င င မ မ လည အန တ န အက ဒက စ ဗစ တ ဆ စထ ရ မ
 • လ ရန ဇ ဖ စ သည ပရ တက စတင ဝ ဒမ မ ဒတ ခ တ က လ န ခ တ အတ င က လ ဗ နစ န င လ သ ရ ယ တ သ သ န ပ လ ပ ငန မ က င တည ရ ခ သည ထ န စ ခ မ
 • ထ ထ စစ န င တစ ပ င တည လ လ ပင ပ လက စတ င ခ အယ လင ဗ တပ သည အ မ ဖ ဆယ ခ င ဆ င သ အ ရပ တစ စ န င က နယ တ အ လ ရင တ အက အည ဖ င
 • ဖ နန ဟ ခ က င န က ခ တ တ တ င ထ ဒ သ ဘ ရင မ က ခမ စက ဖ င က ရ န ဗနမ ဟ ခ က င အဓ ပ ပ ယ မ တ င ဘ ရင ဂ ရ ရ ဇ ရက င န င ပ င သစ ပည ရ င
 • ပထမဆ အက မ အဖ စ က က ဗ ယ နယ စပ မ လ စတင ဖ င လ စ ပ န စ န င င စ ပ ရ ပ ပ င ဆ င ရ က မ သဘ တ စ ခ ပ က အ သင ခ ပ ဆ ရက
 • က က ပ ပ သ န င သည လ သ မရ ဟ က နစ က ပ သည အ ရ က င တ နယ ယ က န မလ ဆ ဘ သ လမ န စ မ ဇ လ င တ င ပ က ဆ သ သည ဘ ရ န စ တ င န ထ င ပ
 • ထ သ တ မ ဒ ဗစ ကင မ ရ န ဝ လ ယန ဟ ဂ William Hague မ က ကယ ဂ ဗ Michael Gove ဂ ရမ ဟန တ Jeremy Hunt နစ ဘ လ စ Nick Boles တ ထ မ တစ ဦ ဖ စ သည
 • တခ ဖ စ သည ဟ ပစ ကန က ပ င တ င ပ သည ယင ဇတ က က က န ရ ပ ရ င ပ တ န င တ ရ န တ န င င တက ရ ပ ရ င ပ တ တ အထ ပ ပ သခ သည အကယ ဒမ
 • အ တ မစ တစ စက မ ဟ န စက မ ရ င ဝယ ဖ က က မ မ မပ ဝင ပ အဆ ပ ပဉ စမင န စ ဖ ဖ တ တက ရ အစ အစဉ - သည လက ထရ နစ

Users also searched:

အေဗီရွန်းနစ်, အီလက်ထရွန်းနစ်. အေဗီရွန်းနစ်,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →