Back

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန် - ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောတက္ကသိုလ ..ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)
                                     

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောတက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဒီပလိုမာ၊ ဘွဲ့လွန်နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့များအတွက် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေသည်။ ဤတက္ကသိုလ်တွင် ဆရာဝန်များ၊ သွားဆရာဝန်များ ၊ သူနာပြုများ ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ စသည့် ဆေးပညာနှီးနွယ်တက္ကသိုလ်များမှ အောင်မြင်ပြီးစီးထားသူများ တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရှိသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်ရန်အတွက် အစိုးရဝန်ထမ်း ဆရာဝန်များ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။ ဤတက္ကသိုလ်သည် မြန်မာ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် ရှိသည်။

ဤတက္ကသိုလ်သည် South-East Asia Public Health Education Institution Network SEAPHEIN၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုဖြစ်သည်။

                                     
 • ဒ က တ ဖ သက ခင ဆ တက ကသ လ ရန က န ဆ တက ကသ လ မန တလ ဆ တက ကသ လ မက ဆ တက ကသ လ တ င က ပ ည သ က န မ ရ တက ကသ လ ရန က န မ န မ စ ယ စ က မ
 • ဆ တက ကသ လ ရန က န ဆ တက ကသ လ မန တလ ဆ တက ကသ လ မက ဆ တက ကသ လ တ င က ပ ည သ က န မ ရ တက ကသ လ ရန က န Who s Who in Health and
 • အခ ခ က န မ ရ တက ကသ လ မက သည မ န မ န င င က န မ ရ န င အ ကစ ဝန က ဌ န အ က ရ ပ ည သ က န မ ရ တက ကသ လ တစ ခ ဖ စ ပ မက တ င ဒ သက
 • ရန က န ဆ ရ က က ရန က န ပ ည သ ဆ ရ က ဟ လည ခ သည ရန က န ဆ ရ က သည ရန က န မ လသ မ နယ တ င တည ရ သည ရန က န ဆ ရ က သည ရန က န မ ရ
 • သ ဘက ဆ င ရ ဆ တက ကသ လ ရန က န သည ရန က န တ င ဒ သက သင ဃန က န မ နယ တ င တည ရ ပ မ န မ န င င ရ သ ဖက ဆ င ရ ဆ တက ကသ လ န စ ခ အနက
 • ဒဂ တက ကသ လ အစရ သ အစ ရပ င တက ကသ လ မ စ တည ရ သည ရန က န အထ ထ ရ ဂ က ဆ ရ က ခ ရန က န ပ ည သ ဆ ရ က ရန က န အထ ထ ရ ဂ က
 • ရန က န ဝ ဇ ဇ န င သ ပ ပ တက ကသ လ စ ပ ရ တက ကသ လ ဆ တက ကသ လ ရန က န ဆ တက ကသ လ ရန က န ရန က န စက မ တက ကသ လ ပည ရ တက ကသ လ
 • ဆ ပည ဘ MBBS အပ န င ခ င ခ ရသည ဆ တက ကသ လ ရန က န ဆ တက ကသ လ ရန က န ဆ တက ကသ လ မက ပ ည သ က န မ ရ တက ကသ လ ရန က န
 • အမ အန စ အဆ က အအ မ မ အ က ပ အတ င ဖ စ ပ သည ဆ တက ကသ လ ရန က န ရန က န ပ ည သ ဆ ရ က ဗ လ ခ ပ အ င ဆန ဈ မ တ ခန မ ရ တ ဂ စ တ တ
                                     
 • တက ကသ လ ဒဂ တက ကသ လ ပ ည ထ င စ တ င ရင သ လ ငယ မ စ မ ရည ဖ ဖ ရ ဒ ဂရ က လ ပ ရန က န ပ ည သ က န မ ရ တက ကသ လ ရန က န
 • ဆ တက ကသ လ မန တလ ဆ တက ကသ လ တ င က ပ ည သ က န မ ရ တက ကသ လ ရန က န Wikimedia Commons ရ ဆ တက ကသ လ မက န င ပတ သက သ မ ဒ ယ မ
 • ရန က န ပ ည သ ဆ ရ က ရန က န အရ အထ က ဆ ရ အလ ပ သမ ဆ ရ က ရန က န ရ သ က စ တ က န မ ရ ဆ ရ က ရန ကင ကလ ဆ ရ က ရန က န
 • သင က ခ သည ဆ တက ကသ လ မန တလ ဆ ပည သင က ခ သည ဆ တက ကသ လ မန တလ ဆ တက ကသ လ ရန က န ဆ တက ကသ လ ရန က န စစ တ ပ ည သ ဆ ရ က တ
 • လက ရ တ င ဆ တက ကသ လ ရန က န ပ မ က ခခ ပ အဖ စ ခ န စ မ စတင တ ဝန ထမ ဆ င လ က ရ သည ခ န စ မ ခ န စ အထ လည ဆ တက ကသ လ ရန က န ပ မ က ခခ ပ အဖ စ
 • ရ စ လ လ ပ ည သ ဒ မ ကရ စ အရ တ ပ က တ င မ န မ န င င က န မ ရ ဝန ထမ မ သမဂ ဂ ဥက ကဋ ဌ က န မ ရ ဦ စ ဌ န ဝန ထမ မ သမဂ ဂ ဥက ကဋ ဌ ရန က န ဆ ရ က န င
 • ရန က န ပ ည သ ဆ ရ က လက ထ က ဆရ ဝန အင စ န ခရ င လက ထ က က န မ ရ ဆရ ဝန ခရ င က န မ ရ ဆရ ဝန က အဖ စ အမ ထမ ခ သည က န မ ရ ဦ စ
 • Diploma in Child Health က ဆ တက ကသ လ ရန က န မ လည က င ခ န စ တ င ပ ည သ က န မ ရ ပည မဟ ဘ Master in Public Health က
 • မ မ ရ ဆ င ရ ဆ တက ကသ လ ရ ဆင သည စ က ပ ရ မ မ ရ န င ဆည မ င ဝန က ဌ န လက အ က ရ တက ကသ လ တစ ခ ဖ စ သည ခ န စ တ င ရန က န တက ကသ လ မဟ ဌ နဖ စ သ
                                     
 • ဆ ဝ ဗ ဒ - ကလ က န မ ပည - မ က စ ရ ဂ ပည - ပ ည သ က န မ ရ - န န ခ င လည ခ င ရ ဂ ပည - ရ ဂ ဗ ဒ - မ ဆ ပည
 • ဘ က ရန က န ဆ တက ကသ လ မ ခ န စ တ င အ င မ င ခ သည ဆ ပည မဟ သ ပ ပ ဆ ဝ ဗ ဒ ဘ လ န ဒ ဂရ က ဝ မ ခ န စ ထ ရန က န ဆ တက ကသ လ
 • မ န မ န င င သ မ က န မ ရ အသ ရ စ ရန န င ကလ ငယ ပည ရ ဆ င ရ စ အ ပ ပ င မ စ ရ သ ခ သလ လက ရ တ င လည ပ ည သ ခ တ ဂ နယ တ င လည ရ သ န ဆ ဖ စ သည
 • ခ န စ ရခ င ပ ည သ ဒ မ ကရ စ တပ ပ င စ ဥက ကဋ ဌ တ ဝန က လည ထမ ဆ င ခ သည ခ န စ မ ခ န စ အထ ရန က န တက ကသ လ DML, DIL သင တန မ က
 • ပ ည လ ဖ က ယ တ င ကလည ပ ည မ မ န စဉ ကတည က တယ ထ တတ ခ သည ပ ည မ တ င တန အ င သည အထ က င န ခ သည ပ ည လ ဖ သည တက ကသ လ တက ရန ရန က န သ လ ရင
 • မက မ သည မ န မ ပ ည အလယ ပ င ရ မက တ င ဒ သက မ တ သင ဘ ဆ ပ မ လည ဖ စ သည ဧရ ဝတ မ စ က င အတ င ရန က န မ မ မ င ဝ ပ
 • ခ မ င င စသည မ ပ လ ရ က သည တရ တ ပ ည သ သမ မတန င င ဩစတ လ န င င နယ ဇ လန န င င န င ဒ န မတ န င င တက ကသ လ မ တ င လည ဤဂ ဏ ပ ဒ က ခ မ င က သည
 • ရ သ ဂ နယ တ ဇရ ပ စ ရန က န န စဉ သတင စ တ လည ပန ခ သရ ပ ဖ ပည ပ ဇ တ လမ မ ရ ဆ ခ သည - ခ န စ တ င က န မ ရ မက င မ န သ က င
 • ဆ ရ တက ခ ရသည ခ န စ က န ခ န တ င က န မ ရ အခ အန က င မ န လ သဖ င ခ န စ ဇန နဝ ရ လ ရက မ ရက ထ စတ တ ထအက မ အမ သ ပ ည သ က န ဂရက က က င ပန င ခ သည


                                     
 • ပ န ပ ထ တ ဝ ရ အတတ ပည ဒ ပလ မ ရရ ခ သည - မ အတ င ဆ တက ကသ လ ရန က န န စ လည မဂ ဂဇင က မတ တ ဝန ခ စ တည အဖ စ ဆ င ရ က ရင လင က ရည က
 • အထက တ င တ ဖက ဖ င လ စ သည ဆ အက တက ကသ လ ဝင န စ န စ သင တန သ လည က င ရန က န တက ကသ လ ရ ဆ အက ဥပစ တန စ သင တန သ လည က င
 • အ က မ န မ ပ ည မ မထ က သ ခင အင ဂလ ပ စစ တပ လ မန တလ က အခ မခ သ ခင ဦ ရ ဇတ န င လ ထ ဦ လ တ က အထက ဗမ န င င ဖဆပလအဖ ခ ပ က ဖ သည ရန က န တ င ဗ လ ခ ပ အ င ဆန က

Users also searched:

ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်),

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →