Back

ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး - ဆော့ဖ်ဝဲလ်. ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲ ထုပ်လုပ်ခြင်း၊ရေးသားခြင်းများဖွံ့ဖြိုးစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခေါ်ဆိုသည်။ဆော့ဖ်ဝဲ ..                                     

ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး

ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုသည်မှာ ဆော့ဖ်ဝဲ ထုပ်လုပ်ခြင်း၊ရေးသားခြင်းများဖွံ့ဖြိုးစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခေါ်ဆိုသည်။ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု ကို ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်းမင်း တွင် ရင်းမြစ်ကုဒ်များ ရေးသားခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ပြင် ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် သုတေသနပြုခြင်း၊အသစ်အသစ်များ တိုးတက်စေခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း၊ ပြုပြင်မွန်းမံခြင်း၊ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အခြားအချက်များစွာပါဝင်သည်။ဆော့ဖ်ဝဲများ ဖွံ့ဖြိုးရန် ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံရှိနိုင်သော်လည်း အဓိကအချက် ရပ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စည်းရန်၊အလားအလာကောင်းသော လေ့လာနေဆဲ အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်များရရှိနိုင်စေရန်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အသုံးပြုရန်တို့အတွက် ဖြစ်သည်။

ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရန် ချဉ်းကပ်နည်းများစွာရှိသော်လည်း အင်ဂျင်နီယာနှင့်သက်ဆိုင်သောမူကိုအခြေခံထားသောပုံစံများသည် စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သော အဖြများရရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။အချို့ကမူ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ကြသည်။အချို့ နည်းနာများတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော အောက်ပါအခြေအနေများ ကို ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရန် စုစည်းထားသည်။

 • ပြဿနာများကို စိစစ်ပိုင်းခြားနိုင်ရန်.
 • ဈေးကွက်သုသေတနပြုရန်.
 • ဆော့ဖ်ဝဲအခြေခံထားသောပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းသို့စီစဉ်မှု ဖန်တီးရန်.
 • စီးပွားရေးပြဿနာများဖြေရှင်းခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်များကို စုစည်းရန်.
 • ဆော့ဖ်ဝဲ၏codingများ ပြီးမြောက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်.
 • ဆော့ဖ်ဝဲများစမ်းသပ်ရန် ဖွံ့ဖြိုးစေရန်.

အထက်ပါအချက်များသည် ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးမှု လှည့်လည်ပုံ software development lifecycle, orSDLC ကိုညွှန်းဆိုသည်။

                                     
 • ဆ ဝ လ အဆင မ င တင ခ င က ဗ ရ င သတ မ တ ခ င ပ စ သည က န ပ တ ဆ ဖ ဝ လ မ ယခင အခ အန န င မတ ည ဘ သ သန ဖ စ သည အခ အန အသစ တစ ရပ က ရည ည န
 • မ င န င ထ န ခ ပ စနစ Microsoft Jet Database Engine န င ဆ ဝ ဖ ဖ တ တက ရ က ဆ င ရ က န င သ က ရ ယ မ လည ပ င စပ ပ ဝင သည အခ က အလက မ က
 • ဆက သ ယ ရ အထ က အက လ ပ စစ ကရ ယ မ Network တ င အသ ပ မည ပစ စည ကရ ယ မ အစရ သည ကရ ယ မ န င အခ ခ ဆ ဖ ဝ မ က လည ခ ဝ အသ ပ ပ သည
 • Information System အထ သဖ င ဆ ဖ ဝ Software န င က န ပ တ ဟတ ဒ ဝ Hardware မ က လ လ ခ င ဒ ဇ င ဆ ခ င ဖ ဖ တ တက အ င ရ သ ခ င
 • ပရ ဂရမ ရ သ မ မ ရ ပ သ ပရ ဂရမ မ တ င ပ ပ င ပ ဝင စ ခ င ဖ င ပ င ဆင န င က သည ထ သ လ ပ ဆ င က ခ င က ဆ ဖ ဝ ဖ ဖ ရ ဟ ခ ဆ က သည
 • ဂစ တ အင ဂလ ပ Git သည ဆ ဖ ဝ တည ဆ က စဉ အတ င ရင မ စ က ဒ ပ င လ မ မ က ခ ရ ခ ရန ဖ န ဝ ထ သ ဗ ရ င ထ န ခ ပ စနစ Version Control
 • က န ပ တ သ ပ ပ န င နည ပည ဘ သ ရပ မ အတ က ပထမဆ အထ ပ တက ကသ လ ဖ စ သည ဆ ဖ ဝ လ နည ပည ဌ န ဟက ဒ ဝ လ နည ပည ဌ န သတင အခ က အလက သ ပ ပ ဌ န က န ပ တ သင ခ ဌ န အသ ခ က န ပ တ ဌ န
 • န မည က သ ဖ စ ပ စ ရ ဆရ တစ ဦ လည ဖ စ သည ဘ လ ဂ တ သည မ က ခရ ဆ ဖ ဆ ဖ ဝ က မ ပဏ က ပ လ အယ လန Paul Allen န င အတ ပ တ တည ထ င ခ သည
 • အခမ မ ဒ ယ တည ရ မ ဒ ယ ဝ က ဝ က ဆ ဖ ဝ ဖ ဖ တည ဆ က မ မ တ - ဝ က ဝ က မ ဒ ယ ပရ ဂ က အ လ အတ က ဆက သ ယ ရ ဝ က စ အ ပ အခမ က င သ စ အ ပ န င
 • အသ မပ တတ ခ င န င မဆ င သည က စ စဖ စ သည ဒစ ဂ စ တယ တတ မ က ရ သည က န ပ တ ဟ ဒ ဝ ဆ ဖ ဝ အင တ နက ဆ လ ဖ န PDA န င အခ ဒစ ဂ စ တယ ပစ စည မ န င လည
                                     
 • ဂ နယ ဖ စ သည အခမ ဆ ဖ ဝ လ လမ ည န - ခ န စ မ စတင ယ နက စက န င အခမ ဆ ဖ ဝ လ ဖ င ဒ ရ င တ သည ဤ အခမ ဆ ဖ ဝ လ ပ စ မ စ မ က န က
 • ပ ပ င ဆ င ရ က ခ င သည သ ပ ပ ဆ င ရ သ တ သန ဆ ဖ ဝ ဖ ဖ တ တက ရ က န ဖရင စ မ က န န င င ရ လ ပ ရ ရ ဝ ဒ န င စ တ က ဖန တ န င သ အရ အသ မ
 • အခမ မ ဒ ယ တည ရ မ ဒ ယ ဝ က ဝ က ဆ ဖ ဝ ဖ ဖ တည ဆ က မ မ တ - ဝ က ဝ က မ ဒ ယ ပရ ဂ က အ လ အတ က ဆက သ ယ ရ ဝ က စ အ ပ အခမ က င သ စ အ ပ န င
 • ထ ရည မ န ခ က က အခ ခ မ န မ စ သ အင တ နက ဝန ဆ င မ မ web service န င ဆ ဖ ဝ မ software applications တ က ထ တ လ ပ သ ရန ရည ရ ယ ထ သည ရည မ န ခ က အတ င
 • က လသမဂ ဂ စ နပ ရ က ခ န င စ က ပ ရ အဖ အက ဖ အ အ သည အ ဟ ရန င စ နပ ရ က ခ ဖ လ ရ တ တက အ င န င င တက အ ထ တ မ မ က ဦ ဆ င သည က လသမဂ ဂ
 • ဖ ဖ တ တက ရ ဗဟ ဌ န န င အ ရန Info - Tech ဖ ဖ ရ က မ ပဏ လည ဤကဏ ဍတ င ဦ ဆ င လ က ရ သည အ ရန န င င မ အက ဆ ပ ဂ ဂလ ကက န ပ တ ဆ ဖ ဝ ထ တ လ ပ သ
 • န ဆ င မ မ ဖ စ သည င သည သ ခ ဆ ဖ ဝ ဖ စည မ သ မဟ တ ခ င ပ ခ က ဖ င သ သ န င သည မ သ အ ဖ င ပ မ န မဟ တ သ ဆက သ ယ ရ ပရ တ က မ န င ဆ ပ ကမ မ
 • Text ပ ရ ပ သဏ ဌ န Image အသ Voice ဗ ဒ ယ Video သင က တ Code ဆ ဖ ဝ Software အပလ က ရ င Application န င အခ က အလက အစ အဝ Database
 • ကမ ဘ အဆင မ ဆ ဖ ဝ တစ ခ က လ တ င တ ထ င န င က င အန ဂတ တ င က မ ပဏ တ င အဖ အစည တ င တ င ဆ ဖ ဝ က မဖ စ မန သ က ရတ မည ဖ စ သဖ င ဆ ဖ ဝ က ရ သ န င မည
                                     
 • ဆက သ ယ ရ စနစ က န ပ တ သ ပ ပ က န ပ တင ပရ ဂရမ မင ဆ ဖ ဝ လ အင ဂ င န ယ ပည ရပ ဆ က လ ပ ရ ပည ရ အ လက ထရ န နစ စ မ အင ဖ ဖ ရ
 • အသ မပ တတ ခ င န င မဆ င သည က စ စဖ စ သည ဒစ ဂ စ တယ တတ မ က ရ သည က န ပ တ ဟ ဒ ဝ ဆ ဖ ဝ အင တ နက ဆ လ ဖ န PDA န င အခ ဒစ ဂ စ တယ ပစ စည မ န င လည
 • န င သ စ စ စ ရ က အတ က WordStar စ ရင ဇယ ဆ ရန Foomtools စသည ဆ ဖ ဝ မ သ က ရသည ဆ ပ သည န က ပ င Wordperfect 5.1 ပ ပ က လ ပ Dbase
 • က ပ ရန န င ဖ ထ တ ရန ယခ အခ ဆ င ရ က လ က ရ သည လ အပ သ ဟတ ဝ လ န င ဆ ဖ ဝ လ အ လ တ က ဂ မန စ မန စ အ ဂ SiemensAG န င ဖင နစ ရ န
 • ပ ဖ လ အ Portfolio ရင န မ ပ န မ မ တ င ဒ ဂ အ က ဟ ဆ ဖ ဝ လ အ မ ခ မ ပ င ဆ င မ မ န င အခ ထက မနည နည ပည မ ဒ ယ
 • ရက သည ခ န စ ဇန နဝ ရ လ မ စတင မ က ကရ ဆ က ပ ရ ရ င Microsoft Corporation ရ စ မ ခန ခ ရ မ ခ ပ အဖ စ တ ဝန ယ ခ သည ခ န စ အရ သ သည
 • ထ အခ န မ စ ဆ ဝ သည လက လ စတ ဂရပ ဖစ တည ဖ တ ခ င သ မက ဒစ ဂ စ တယ အန ပည တစ ခ လ တ င စက မ လ ပ ငန စ သတ မ တ ခ က တစ ခ ဖ စ လ ခ သည ဆ ဖ ဝ အမည သည
 • ခ င ပ ခ င န င င င ဆ ခ င တ က ပ ဖ သည မ တ တ င သည ဟတ ဝ တ င လည က င သ မဟ တ ဆ ဝ လ တ င လည က င သ မဟ တ န စ မ စလ
 • ဝဘ ဘရ က ဆ မ သ အ ဖ င ဘရ က ဆ ဟ ခ သည သည ဆ ဖ ဝ တစ ခ ဖ စ သည World Wide Web တ င ရင မ စ အခ က အလက မ က ရယ ခ င ပ သခ င ဖ တ သန ပ ဆ င သည
 • နည ပည ပ င တ င ဟ ဒ ဝ ဆ ဖ ဝ ဆက သ ယ ရ တ က ထ ရ က စ အသ ခ ပ အ က မတ စ က အထ က အက ပ ရ လ မ ရ န င ယဉ က မ တ င စ ပ


                                     
 • ပ ဆ င မ က အထင အရ ဖ ပ ရန ဖ စ သည ခ တ ပ င ပ ဥပမ တ င 2Dန င 3D ဆ ဖ ဝ က မက ခဏအသ ပ အလ ယ တက အဆင မ င တင န င သည အပ င အခင အက င အမ

Users also searched:

ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး, ဆော့ဖ်ဝဲလ်. ဆော့ဖ်ဝဲ ဖွံ့ဖြိုးရေး,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →