Back

ဆရာခ ရူပဗေဒဆု - ရူပဗေဒ. ဆရာခ ရူပဗေဒဆု သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ရူပဗေဒပါမောက္ခ ဖြစ်သော ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမောင်မောင်ခကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပေးအပ်သောဆု ဖြစ်သည် ..                                     

ဆရာခ ရူပဗေဒဆု

ဆရာခ ရူပဗေဒဆု သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ရူပဗေဒပါမောက္ခ ဖြစ်သော ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမောင်မောင်ခကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပေးအပ်သောဆု ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၂၀ဝ၉-ခုနှစ်၊ မတ်လရက်နေ့၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒဌာန တွင် ပေးအပ်ခဲ့ပေသည်။ ၂၀ဝ၈-ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး စာတမ်းအဖြစ် ကို မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ရရှိခဲ့သည်။

၂၀ဝ၈-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလ အထိ ပါရဂူဘွဲ့ရသူများ၏ စာတမ်းများထဲမှ အကောင်းဆုံး စာတမ်းရှင်ကို "ဆရာခ ရူပဗေဒဆု"ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀ဝ၈-ခုနှစ်၏ ပါရဂူဘွဲ့ရ စာတမ်းပေါင်း ၃၀-ဝန်းကျင်ခန့်တွင် "မြန်မာနိုင်ငံ၏ မုတ်သုံရာသီဥတု အကြောင်း"စာတမ်းပြုစုခဲ့သော ဒေါက်တာထွန်းလွင်၏ စာတမ်းက ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစာတမ်းမှာ စာမျက်နှာ၂၀ဝကျော် ပါရှိသည်။

ဆရာခဒေါက်တာမောင်မောင်ခသည် ၁၉၁၅-ခုနှစ်၊ အဖဦးရွှေလွင်+အမိဒေါ်လွင် တို့မှ မော်လမြိုင်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၄၅-ခုနှစ်မှ ၁၉၆၃-ခုနှစ်အထိ ၁၈-နှစ်တိုင် ရူပဗေဒ ပါမောက္ခအဖြစ် သင်ကြားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ သုတေသနတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၁၉၆၃-ခုနှစ်မှ ၁၉၇၇-ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် ၁၄-နှစ်ကြာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဆရာခသည် အသက်၉၀အရွယ် ၂၀ဝ၅-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ရူပဗေဒပညာရှင် ဖြစ်သလို မိုးလေဝသ ပညာရှင်လည်း ဖြစ်သည်။

ထိုဆုကို ယခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ် ချီးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်သည်။

                                     
 • အမ သ စ ပ ဆ ရစ အ ပ စ ရင - ခ န စ အထ 16 June 2015 တ င ပ န စစ ပ ပ န ပ န င စ အ ပ ထ တ ဝ ရ လ ပ ငန ပ န က ရ ဝန က ဌ န အမ သ စ ပ ဆ
 • မ န မ ရ ပ ရ င ထ ခ န ဆ အကယ ဒမ ခ မ င ပ အ န ပ ည တ မ တ ခန မရ လ ဟ ပ င ကဇ တ ရ တ င က င ပ န တ စ ပ ည သဇင အကယ ဒမ ရ ရန က န တက ကသ လ ရ ပဗ ဒ ဌ နမ ဟ င
 • ရရ ခ သည - ခ န စ မတ လ ရက န ရန က န တက ကသ လ ရ ပဗ ဒ ဌ နတ င ပ အပ သ ပထမဆ ဆရ ခ ရ ပဗ ဒ ဆ က ခ မ င ခ င ခ ခ ရသည - ခ န စ တ င န င င တက
 • ခ န စ တ င ရန က န တက ကသ လ မ ရ ပဗ ဒ ဂ ဏ ထ ဘ က အမ င ဆ ဖ စ သ ပထမတန မ အ င မ င ခ သည ပ မ က ခဒ က တ မ င မ င ခ ပထမဦ ဆ ဂ ဏ ထ တန က င သ
 • ဗ လ မ က သန ဇင ဒ တ ယဝန က က န မ ရ ဒ က တ မ င မ င ခ ပထမဆ သ မ န မ လ မ ရ ပဗ ဒ ပ မ က ခ ရန က န တက ကသ လ ပ မ က ခခ ပ ဒ က တ ခင မ င လ
 • မ ဒ တ ယပ မ က ခခ ပ သင က ဖ စ က မ န မ ရ ပ ရ င ထ ခ န ဆ ရ ဂ တပည ရ င ဖ စ သည ဦ မ င မ င ဇ ထက အန ပည အမည ဓ ရ မ ရ က သ ဖခင န င
 • က လ တက ခ တက ကသ လ က င ဆင ဖ စ တ မ လ ကန ဟ ရ ပဗ ဒ န န ဘယ ဆ ရရ ခ ပ ပ ပ က က လ ခ က သင ခ ရ ပဗ ဒ ဓ တ ဗ ဒ စတ အခ ခ သ ပ ပ တ က လည သ ခ
 • ရန က န တက ကသ လ ရ ပဗ ဒ ဌ နတ င ပ မ က ခအဖ စ လ ရ က တ ဝန ထမ ဆ င သ က န ဘရစ ခ တက ကသ လ မ မစ စတ မ တင ဝပ သည က င ပ တ ရက တ င က က ခ မ ကမ ခ သ
 • ကမ ဘ တစ ဝန ရ ဆရ ဆရ မမ စ လ တ လ က ရ သည ထ ပ င က င သ က စ ရ သည အပတ စဉ က င မ က လည အမတ က မ ထ က ပ ပ သည မ န ဘ ခ ဂ ခ ရ
                                     
 • န င င တစ န င င ဖ စ ပ ရ ပဗ ဒ ဓ တ ဗ ဒ န င ဆ ပည တ တ င န ဘယ လ ဆ ရ င ဦ ဖ ဒ တ ဆ ပ ဆ ရ င ဦ ဂ က စ ဆ ရ င တစ ဦ တ ထ က ပ ခ သည
 • လ ထ ဆန ဒပ ပ စတင ဖ စ ပ ရက စ ရ ဆရ ဦ သ န ဟန ဆရ ဇ ဂ ဇန က က စ ခ ဒ စ ရင အသက န စ က ယ လ န သည ရက NLD ဝက ဘ ဆ က ဒ
 • အ ဂ င စ တစ ခ ဖ စ သည ဆင ခ ရ ထရ န အလင သ တ သန ဌ နသည ရ ပဗ ဒ ဓ တ ဗ ဒ အသ ပ ပစ စည သ ပ ပ န င ဇ ဝသ ပ ပ ဘ သ ရပ မ အတ က ဆင ခ ရ ထရ န အလင နည ပည
 • ခ န စ တ င ဆယ တန က ရ ပဗ ဒ အင ဂလ ပ စ ဂ ဏ ထ မ န င အ င မ င သည ရန က န ဝ ဇ ဇ န င သ ပ ပ တက ကသ လ မ ခ န စ တ င သ ပ ပ ဘ ရ ပဗ ဒ က လည က င
 • အထက တန က အင ဂလ ပ သင ခ ရ ဇဝင ရ ပဗ ဒ ဘ သ ဂ ဏ ထ ဖ င ပထမ ရသည ဂ ဒင ဆ Jardin Prize ခ မ င ခ ရသည ဤ ဆ က ဖခင ဦ မ အ င လည ရရ ခ သည
 • တ တက အသ ခ န င သည နည အမ မ က က စည တ ထ င ပ ခ သ ဝ ခ န စ တ င ရ ပဗ ဒ ဆ င ရ န ဘယ လ ဆ က ဖ င ခ မ က ခ င ခ ခ ရလ သည ထ န စ မ ပင အ တလ ဘ ရင က က
 • သတ မ တ ရန ခ သင ရ ည န တမ ရ ဆ ရန ဂ စ မ ပ မ က င ပ ပ ရန န င အ င စ ရင မ က ည ရန ဃ ဘ ဒ ပလ မ အ င လက မ တ န င ဆ မ ခ မ င ရန
 • ဂ န စတ အတ John Stuart အမ ရ ကန သမ မတ ဂ န က င စ အဒမ စ ရ ပဗ ဒ ဆ င ရ န ဘယ ဆ ရ င မ ဖ စ က သ ဟန ဒရစ လ ရန ဇ Hendrik Lorentz န င အန ရ က
 • ပ ပ ပ ခ င ဖ စ သည ခ န စ အထ ကန ဒ န င င မ ရ ပဗ ဒ ဓ တ ဗ ဒ န င ဆ ပည တ အတ က န ဘယ ဆ ရ င ပ င ယ က မ မ ထ တ ပ န င ခ ပ
 • အစ ရန င သဘ ထ က လ သ မ အနက အထင ရ ဆ ပ ဂ ဂ လ မ ဖ စ က သည န ဘယ ဆ ရ ရ ပဗ ဒ ပည ရ င ဆခ ရ န င သမ င ပည ရ င ရ င မက ဗ ဒ တ န င တ ဆ ဆ န ခန မ
 • မ တ - ဇ န စ - ဆရ အ မ - - - အစခ ဆရ သမ မ အသက အရ ယ အ မင ရင ရ ပ ဇရ တ င က ယ လ န သ သ လည ဆရ မ တ တ စ တန ဖ င ပ ဝခ သ

Users also searched:

ဆရာခ ရူပဗေဒဆု,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →