Back

မြန်မာ့ စက္ကူနှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း - ဓာတုဗေဒ. မြန်မာ့စက္ကူနှင့်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် စက်ရုံ ပေါင်းရုံရှိပါသည်။ ၎င်းစက်ရုံများ အနေဖြင့်- ဘက်ထ ..                                     

မြန်မာ့ စက္ကူနှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း

မြန်မာ့စက္ကူနှင့်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် စက်ရုံ ပေါင်းရုံရှိပါသည်။ ၎င်းစက်ရုံများ အနေဖြင့်-

 • ဘက်ထရီ အမျိုး မျိုး၊.
 • အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာရည်နှင့် အမှုန့် စသည့်ကုန်ပစ္စည်း ၃၄မျိုးတို့အား နှစ်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန် ထုတ်လုပ်မှုလျာထားချက် ပြည့်မီအောင်စီမံထုတ်လုပ် ဆောင်ရွွွက်လျက်ရှိပါသည်။.
 • ထုပ်ပိုးစက္ကူ၊.
 • ကော့စ တစ်ဆိုဒါ၊.
 • ငွေစက္ကူ၊.
 • ဆားငရဲမီး၊.
 • အရောင်ချွတ်ဆေးမှုန့်၊.
 • သင်္ဘောဆေးနှင့် သုတ်ဆေးများ၊.
 • စာရေးနှင့်ပုံနှိပ်စက္ကူ၊.
 • ဆေးရုံ သုံးအောက်စီဂျင် ဓာတ်ငွေ့နှင့် စက်မှုသုံးဓာတ် ငွေ့အမျိုးမျိုး၊.
 • သတင်းစာစက္ကူ၊.
 • ပျော့ဖတ်၊.
 • သစ်သားမီးခြစ်၊.
 • ရေအိမ်သုံး စက္ကူ၊.
 • ကလိုရင်း ဓာတ်ငွေ့ ရည်၊.
 • ဘိလပ်မြေအိတ်ခွံ စက္ကူ၊.
 • ရွှေစက္ကူ၊.
                                     
 • မ န မ စက က န င ဓ တ ဗ ဒ လ ပ ငန န င မ န မ အ မ သ ပစ စည လ ပ ငန တ က ပ ပ င ဖ စည ခ င ဖ စ သည စက က န င အ မ သ ပစ စည လ ပ ငန မ
 • စက မ က က ပ ရ န င စစ ဆ ရ ဦ စ ဌ န မ န မ အထည အလ ပ လ ပ ငန မ န မ ဆ ဝ န င စ သ က က န လ ပ ငန မ န မ က ထည မ ထည လ ပ ငန မ န မ စက က န င ဓ တ ဗ ဒလ ပ ငန
 • စက က က အ ဒ ခ န စ တ င အင ပ ယ ရ င က ဟ တ နန တ င မ မတ တစ ဦ ဖ စ သ ခ က လ န TS AI LUN မ တ ထ င ခ သည သ သည စက က က တ ထ င ခ သ လည
 • စ န သတ တ ဟ မ န မ စ ယ စ က မ အတ - တ င အဓ ပ ပ ယ ဖ င ဆ ထ သည အ အင ဂလ ပ ဘ သ ဖ င အ ဆင နစ Arsenic ဟ ခ ဆ က သည ဓ တ ဗ ဒ သင က တမ As ဖ စ သည
 • ဆ ဆ လ ပ ငန စက က လ ပ ငန ရ ခ ပစ စည လ ပ ငန မင လ ပ ငန သ ရ တ လ ပ ငန တ တ င စ ဆင မ စ အသ ပ က သည ဓ တ ပ ရ က မ န န င ရ ပ ရ င က ပ မ
 • တစခ တစ ရ မ ဩဇ အဖ စ ဖ င အသ ပ က စက က လ ပ ငန အရ င ဆ ဆ လ ပ ငန အင ဂတ န င အဆ က အအ ပစ စည လ ပ ငန စသည မ တ င လည အသ ပ က သည ဂ စ ပဆမ က က လ ထပ
 • ဟင သ ဟင ရ က အသ အန မ မ ထ တ ယ ရရ သ ဆ န င က န ဝက ဆ တ စသည တ ရစ ဆ န မ မ ရရ သ အဆ ခ မ မ ဓ တ ဗ ဒ နည အရ ဓ တ ခ စမ သပ က ည ရ လ င ယင တ ပ ဝင သ
 • ထ ပ င ဆ ဝ န င ဓ တ ဗ ဒ ပစ စည လ ပ ငန ငန စက ကရ ယ လ ပ ငန အ မ ထ င ပရ ဘ ဂ လ ပ ငန သ န င သ မဏ လ ပ ငန စက က လ ပ ငန သ ရ ထည လ ပ ငန သ င
 • ဖ စ လ မ န မ လ တ လပ ရ အတ က စည စည လ လ ဆ င ရ က န င ရန ဖ စည ခ သ ဗမ ထ က ရပ ဂ ဏ တ င အတ င ရ မ အဖ စ လည တ ဝန ယ ခ သည မ န မ လ တ လပ ရ
 • စက က မ ပ တ င တင ဖယ င တ င မ သ မဟ တ မ န မ အ မ ဖ င စက က အ က မ က ပ လ င စက က မ မလ င မ အရည ပ သ သည အခ သတ တ မ န င က ပ က
 • စက မ လ ပ ငန မ တစ မ အဖ စ ထင ရ သည ခ တ သစ တ င ရမ ပ မ သည သ ရ လ ပ ငန က င လည က င ဆဟ ရန ပ မ န င ဂ ဂ ဒ မ တ သည စက က
 • အထ တလည တ တက လ အရ ပ အရ ရ က ဆ မ သ ရ ထည လ ပ ငန ဖ စ အခ လ ပ ငန မ မ ယင တ င ထ ဓ တ ဗ ဒ ပစ စည မ အရ င တင ဆ က ယ သ မ ဖယ င တ င
                                     
 • က က ခ ဉ သည လည အဆ ပ ပ စ သ သတ တ ရ သည အတ က သ ဝနတ ဘ ရ န င ခ င န င ခ င ဖ စ ပ သည မ န မ တ င ရင ဆ က မ မ တ င က က ခ ဉ သည ဖန သည ခ သည
 • ထ ဆ ဆ မ န င ခ ည သ မ ပ ရ ယ န အမ မ န င လ န င က မ သ မ သ ရ စက က အင က က ယ သ မ က ဆ န င လ သည မ န မ စ ယ စ က မ
 • မ တ တမ တင ဓ တ ပ စက က ကတ ပ မ ဖ င က ယ ပ လ င ကမ ဘ တစ ဝန လ သ ဈ န န သက သ စ ဖ င ဖ န ခ ရ င ခ ရန တ ဝန ယ ရသည ကမ ဘ ဘ မ ရ ပဗဒန စ လ ပ ငန မ သည
 • ဓနရ င လ တ မ က ရ လ ပ ငန ပင ဖ စ သည အလ က အလ ပ သမ လ တန စ သည လယ သမ မ န င မဟ မ တ ဖ မ န မ ဒ မ ကရ စ သမ မတန င င ထ ထ င ရမည ဟ လည
 • ဓ တ ပစ စည တစ ခ အဖ စ ဖ င လည အသ ဝင မည မ လ က ရ န င ပ င စပ လ ယ သနည ဟ မ သက က မ န စက က သစ သ စ ဝ ဂ မ စသ ပစ စည မ ပ သ ဆ လဖ ရစ အက ဆစ ရည က
 • ပစ စည မ က ဓ တ ဗ ဒ နည ဖ င လ ပ က င ထ သ ဆင သတစ ခ ည မ င ဖ င ပ လ ပ သည အထည အလ ပ မ ဖ စ က ရ ယင တ မ ရ ယ န န င လ န ဗင ယ န န င အရလက တ ဖ စ က သည
 • မ ထ န ထ က ထ ဓ တ င န င မ ထ န ရရ သ မ ရ င သည အလ န လင သ က င အဝ က ကပင က င စ မ င န င လ သည မ န မ စ ယ စ က မ အတ
 • သ မဏ က ဖ စ ပ စ န င ခ သည စက က လ ပ ငန ဆ ဆ လ ပ ငန တ န င အစ အသ က မ သန မသန စစ ဆ ရန စသ လ ပ ငန အမ အပ တ င လည မ က ကရ စက ပ က
 • ဓ တ င မ က ထ တ ပ န င သည အခ ပစ စည တစ မ မ က ဖ စ စ ထည ပ လ သည မ န မ စ ယ စ က မ အတ Andrea Picks: The Saga of Cellulose Archived January
 • ဖ က သ မ လ က သည ရန က န မ က န စ မ လက ဝ က အ ပ လ ပ ငန က လည ဖ က သ မ လ က သည ခ န စ ဧပ လ ဝ ရက တ င မ န မ ဆ ရ ယ လစ လမ စဉ က က ည သည တပ မတ သည
 • တင ပ ခ ပ ပ ပ ခ န စ စက တင ဘ လ တ င က အင န ယ က ဖ တ ဗဟ မန ဘဇ အ ပ စ သည က အင န ယ လမ စဉ န င မ န မ ဆ ရ ယ လစ လမ စဉ တ က
 • ထ င ခ က လ သည စက က က ခရစ ဝ ခ န စ တ င တရ တ န င င ဆ င လ န ဆ သ က တ ထ င ခ သည စ ရ သ ခ င က ထ င ခ က သည မ အစပ သမ င တင သ လ ပ ငန မ လည
                                     
 • သစ မ အန က ပ မ မ အလ န က က သည အခ က က စက က ပ လ ပ ရ င က မ ပ လ ပ ရ င အသ ပ သည မ န မ ဆ မ တ အရ အန မ ရ င ရမ လ င သစ မ က

Users also searched:

မြန်မာ့ စက္ကူနှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →