Back

အက်တောမစ် ရူပဗေဒ - ရူပဗေဒ. အက်တောမစ် ရူပဗေဒ သည် ရူပဗေဒပညာရပ်၏ နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အက်တမ်၏ နျူကလိယပ်၊ အီလက်ထရွန်များကို သီးခြားလေ့လာသော ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ အဓိကအာ ..                                     

အက်တောမစ် ရူပဗေဒ

အက်တောမစ် ရူပဗေဒ သည် ရူပဗေဒပညာရပ်၏ နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အက်တမ်၏ နျူကလိယပ်၊ အီလက်ထရွန်များကို သီးခြားလေ့လာသော ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် အက်တမ်ရှိ အီလက်ထရွန်များကို အစီစဉ်ချခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ အက်တောမစ် ရူပဗေဒသည် အဏုမြူစွမ်းအင်၊ အဏုမြူ လက်နက်နှင့် ဆက်နွယ်နိုင်ပြီး စံအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် အက်တောမစ် နှင့် နယူးကလိယား ဟူသောဝေါဟာရသည် ဆင်တူသည်။ ရူပဗေဒပညာရှင်များကမူ အက်တောမစ် ရူပဗေဒအား နယူးကလိယပ်နှင့် အီလက်ထရွန်ပါဝင်သည့် အက်တမ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နယူးကလိယား ရူပဗေဒကိုမူ အက်တော့မစ် နယူးကလိယပ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်လည်းကောင်း လေ့လာသည်ဟု ခွဲခြားကြသည်။

                                     
 • နယ ကလ ယ ရ ပဗ ဒ သည အက တ မစ နယ ကလ ယန င ယင တ ပ ဝင ပစ စည အပ န အလ န သက ရ က မ မ က လ လ သ ဘ သ ရပ ဖ စ သည နယ ကလ ယ ရ ပဗ ဒ က အက တ မစ ရ ပဗ ဒန င
 • exotic ဟဒရ န မ လည ရ န င သ သည ဟဒရ န ပရ တ န မ သည တည င မ သည အက တ မစ န ကလ ယပ မ ဖ င ခ ပ န င ထ သ န ထရ န မ လည တည င မ က သည အခ သ
 • အပ မ ဆ ဖ စ က ကမ ဘ ပ တ င ရ ခ င န န တည ရ သည န က ထရ ဂ င အ ရ ပဗ ဒ ပည ရ င စက လ မ ဒယ န ယယ ရ သ ဖ ဒ မ ခ န စ တ င ရ ဖ တ ရ ခ သည
 • ဖ စ သက တမ ဝက half - life မ စက ကန ဖ စ သည Bohrium ဒ ပ စင က ခ န စ တ င ဂ မန ရ ပဗ ဒ ပည ရ င Peter Armbruster န င Gottfried Munzenberg တ မ ဂ မန န င င
 • င က လ လ မ အနည ငယ သ ပ လ ပ ထ က ပ သည င ဓ တ ဗ ဒဆ င ရ န င ရ ပဗ ဒ ဆ င ရ ဂ ဏ သတ တ မ က တ က စ သတ မ တ ထ ခ င မရ သ ပ Pm ဆ မ အရ င သည
 • သက တမ ဝက half - life မ မ နစ ဖ စ သည Hassium ဒ ပ စင က ခ န စ တ င ဂ မန ရ ပဗ ဒ ပည ရ င Peter Armbruster န င Gottfried Munzenberg တ မ ဂ မန န င င
 • ဖ စ ပ အက တမ အမ တ စဉ atomic number ဖ စ သည ခ န စ တ င ဩစတ လ ရ ပဗ ဒ ပည ရ င Lise Meitner မ စတင တ ရ ခ သည ထ က င င က ဂ ဏ ပ သ အ ဖ င
 • ဒ ပ စင အသစ မ ဖ ထ တ ရ တ င အသ ပ သ ရ ဖ ရ က ရ ယ တည ထ င သ ရ ပဗ ဒ ပည ရ င Ernest O. Lawrence အ အစ ပ Lawrencium ဟ အမည ပ ခ ပ သည Transferium
                                     
 • ဓ တ ပ င မ က ဖ စ ပ စ သည Rutherfordium ဒ ပ စင အမည သည န ကလ ယ ရ ပဗ ဒ nuclear physics ဘ သ ရပ ဖခင ဟ လ သ မ သ အမ ရ ကန သ ပ ပ ပည ရ င Emest
 • ဟ ရ ရ မ မ အ လည က င ရက က ပ န က န ဂ စ က မ အ လည က င အက တ မစ ဗ ဖ င တ က ခ က ခ သည ဤဗ န စ လ ပ က က အ န င ရ ဒ ယ သတ တ က
 • အမ န ရ ပဗ ဒ တ င အခ ခ အမ န အင ဂလ ပ Elementary particle ဆ သည မ င အတ င ဖ စည ပ က မသ ရ သ ဤအက င က င အတ င ပ င တ င မည သည
 • ထင ရ သည အထ သဖ င အမ သ ပည ရ က အင ဂလ ပ အစ ရက င သ သန ပ မစ ရ င က င မ န င ရင ပ င တန န င ရန မ မအမ သ အထက တန က င က က
 • နည အမ မ ရ ဖ စပ ကပ ခ က ရ ဗယ ရ လ ယမ သည န ကလ ယဓ တ ဗ ဒန င န ကလ ယ ရ ပဗ ဒ တ လည အရ ပ သ သတ တ ဒ ပ စင ဖ စ က င က တ ရ လ ခ က သည ဗ တ မ န ဖ င
 • ထ င န င င အစ ရ အ ဂ င စ တစ ခ ဖ စ သည ဆင ခရ ထရ န အလင သ တ သန ဌ နသည ရ ပဗ ဒ ဓ တ ဗ ဒ အသ ပ ပစ စည သ ပ ပ န င ဇ ဝသ ပ ပ ဘ သ ရပ မ အတ က ဆင ခရ ထရ န
 • အ က သ အစပ ပ လ င ထ အ က သသည မည သည အခ မ အဆ မသတ တ ခ လသည ရ ပဗ ဒ ဆ င ရ စည မ အရ ကမ ဘ ပတ လမ အတ င သ လ သက သ အရ ဂ ဟ တ တစ ခ သည လည
 • မ လ က ဆ သည မ Atom အက တ န ခ အန မ - လ ပ န သည အရ ဝတ တ တခ အသ ဆ သ အစ တ အပ င က ခ သည အက တ န ဆ သည မ မည သည ဓ တ ပစ စည မဆ
 • ဝ တ ရင မ အ ဗလ တ မ ဝ - န င ပ ရစ မ အ ဂန တ မစ ရ င ခ န စ မ န က ပ င စသ ဂ ဏ အဖ အစည မ ရ က ရ လ က အန က တ င

Users also searched:

အက်တောမစ် ရူပဗေဒ,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →