Back

အမှုန်ရူပဗေဒ - ရူပဗေဒ. အမှုန်ရူပဗေဒ သည် ရူပဗေဒ၏ ဘာသာရပ်အခွဲဖြစ်ပြီး ဒြပ်နှင့် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းတို့ပါဝင်သော အမှုန်သဘာဝများကို လေ့လာသည်။ အမှုန်ဆိုသည်မှာ ဖ ..အမှုန်ရူပဗေဒ
                                     

အမှုန်ရူပဗေဒ

အမှုန်ရူပဗေဒ သည် ရူပဗေဒ၏ ဘာသာရပ်အခွဲဖြစ်ပြီး ဒြပ်နှင့် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းတို့ပါဝင်သော အမှုန်သဘာဝများကို လေ့လာသည်။ အမှုန်ဆိုသည်မှာ ဖုန်၊ အငွေ့စသည့် အင်မတန်သေးငယ်သော အရာများကို ညွန်းဆိုနိုင်သော်လည်း အမှုန်ရူပဗေဒသည် စစ်ဆေးစမ်းသပ်ရန် အင်မတန်သေးငယ်လွန်းသော အမှုန်များနှင့် ယင်းတို့၏ အပြုအမူများကို လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိ နားလည်ထားသည်မှာ အခြေခံအမှုန်များသည် ကွမ်တမ်စက်ကွင်းဖြင့် နိုးဆွနေကြသည်။ လက်ရှိ အခြေခံအမှုန်နှင့် စက်ကွင်းများကို ရှင်းပြသည့် သီအိုရီများကို စံနမူနာမော်ဒယ်ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ ခေတ်သစ် အမှုန်ရူပဗေဒသည် ဟစ်ဒ် ဘိုဆွန်ကဲ့သို့သော အသစ်လွင်ဆုံး အမှုန်များမှသည် အဟောင်းဆုံး စက်ကွင်းအားဖြစ်သည့် ဒြပ်ဆွဲအားများအထိ လေ့လာကြသည်။

                                     
 • အမ န ရ ပဗ ဒ တ င အခ ခ အမ န အင ဂလ ပ Elementary particle ဆ သည မ င အတ င ဖ စည ပ က မသ ရ သ ဤအက င က င အတ င ပ င တ င မည သည
 • ထပ မ ခ စ တ မရတ သည ပကတ အမ န မ ဖ စ သည အခ ခ အမ န မ န င ပ င စပ ထ သ အမ န မ ဖ စ သည အမ န ရ ပဗ ဒ န င န ကလ ယ ရ ပဗ ဒ တ သည အဆ ပ အမ န မ န င
 • ခ တ သစ ရ ပဗ ဒ ဟ သည မ နယ တန ခ တ ရ ပဗ ဒ အတ အခ မ ပင ဖ စ သည က မ တမ မက ကင နစ န င န င ရသ အ ရ တ က ပ င စပ ရ ရ စ ရ ပဗ ဒ အ နည ခ က မ က
 • အမ န ရ ပဗ ဒ တ င ဖ မ ယ န သည အန ရစ က ဖ မ အ ဂ ဏ ပ သ အ ဖ င အမည ပ ခ င ဖ စ ပ Fermi Dirac statistics န င သက ဆ င သည မည သည အမ န က မဆ
 • အရ န မ င စက မ သည အမ န ရ ပဗ ဒ တ င ထ တ က ပစ စည အဖ စ အသ ပ က သည သ ငယ သ အမ န အရ န မ င စက မ က လည ဆ ဘက ဆ င ရ ရ ပဗ ဒ နယ ပယ မ တ င အသ မ က သည
 • က မ တမ မက ကင နစ န င အမ န ရ ပဗ ဒ တ င စပင ဆ သည မ ခ ခ အမ န မ ဖ စည ထ သ အမ န မ ဟဒရ န န င အက တမ န ကလ ယမ တ င ရ သည ထ င ပ င အဟ န
 • ရ ပဗ ဒ ပည ရပ တ င န ထရ န က အက တမ တစ ခ လက အ က ခ အမ န Subatomic Particle အန ဖ င ဖ ပ ထ ပ သည န ထရ န သည လ ပ စစ အဖ ဓ တ Positive Charge
 • ဘ တ အမ န က တခ တရ ဘ တ ရ င ခ ည ဟ လည ခ သည င က ဂရ အက ခရ အသ ဘ တ β ဖ င အမ တ အသ ပ သည ဘ တ အမ န သည စ မ အင န င မ န န န မ င မ သ
 • တည ဆ က ခ သည အမ န အမ မ ဆ င ရ ရ ပဗ ဒ န င စ မ အင မ င ရ ပဗ ဒ တ န င သက ဆ င သ အမ မ သ သ အ ရ မ အ ရ ပဗ ဒ ပည ရ င တ စမ သပ န င ရန
 • တစ သ န ပ တစ ပ ဟ လည သ ထ က micromicron ဟ လည ခ ဆ က သည ရ ပဗ ဒ အမ န ရ ပဗ ဒ စ ရင အင ပည ရပ န င ဓ တ ဗ ဒမ တ င တ င က ယ စ အသ ပ သည Atomic
 • အယ လ ဖ အမ န တ င ပရ တ န န စ ခ န င န ထရ န န စ ခ တ သည အမ န တစ ခ အဖ စ စည န င ပ င စပ ထ ခ င ဖ စ သည င သည ဟ လ ယမ ဒ ပ စင န ကလ ယန င
 • အခ အခ ခ အမ န မ က သ မ ယ န တ င လည ဆန က င ဘက မ ယ န ဟ တည ရ သည ယခင က မ ယ န အ မ မ ဆင ဟ ခ ခ သည သ သ ခ တ သစ ရ ပဗ ဒ မသ တ ပ
                                     
 • ရ ပဗ ဒ ပည ရ င တစ ယ က ဖ စ သည သ သည လန ဒန ရ င ယယ အဖ အစည မ အဖ ဝင အဖ စ ရ ခ ယ ခ ခ ရပ ခ န စ တ င က န ဘရ တ တက ကသ လ လက တ ရ ပဗ ဒ ဆ င ရ
 • အခ န ခ ထ င မ အလ က မ စသည တ ပ ဝင သည ရ ပဗ ဒ နယ ပယ တ င န င ရသ အ ရ သည အခ ခ အမ န န င ယင တ အပ န အလ န ဆက န ယ မ မ က သ ပ ပ နည က
 • ဆန က င အမ န မရ ဟ ဆ သည သ သ လည မည သည အဆ က မ န ကန သည ဆ သည က အတည မပ န င သ ပ လက ပတ န မ သည စ ပ ရ ပဗ ဒ မ ဒယ တ င အရ ပ သ အမ န မ ဖ စ သည
 • အလည ဗဟ တ င ဤက သ ဖ စ န က ထပ လ ဆ ပလပ စမ ရ ပဗ ဒ စ တ ဝင စ ဖ ယ အသ ပ မ တစ ခ ကတ အမ န မ အရ န မ င တက လ စ ရန အတ က ပလပ စမ က ပ င အ မ င လ ဆ
 • အမ န ရ ပဗ ဒ တ င ဟဒရ န သည က ဖ င ဖ စည ပ ဝင သည အမ န ဖ စ ပ အ ပ င ဖ င ခ ပ န င ထ သည မ လ က မ သည လ ပ စစ သ လ က အ ဖ င
 • ရ ပဗ ဒ ပည ရပ တ င လ ပ စစ သ လ က ရ င စဉ ပ န ခ င သည ဟင လင ပ င လ ပ စစ သ လ က ရ င စဉ စ မ အင ပ န သည လ ပ စစ သ လ က စက က င ဖ တ န လ င မ က
 • က မ တမ မက ကင နစ အင ဂလ ပ Quantum mechanics က က မ တမ ရ ပဗ ဒ သ မဟ တ က မ တမ သ အ ရ ဟ လည ခ ဆ က သည က မ တမ စက က င သ အ ရ သည လည က မ တမ မက ကင နစ
 • အခ ခ က သ က မ တမ ဂ ဏ အင ယင တ စပင မ န င ဆက န ယ သည အခ ခ အမ န အရ န င ရ လ န သ လ ပ စစ ဓ တ တ ဖ င ထ တ လ ပ န င သည အထ န င ရသ အ ရ အရ
 • လ ပ စစ သ လ က စ မ အ မ ရရ ပ သည င သည ရ ပဗ ဒ အခ ခ အက ဆ စ မ အ မ ထ မ တစ မ အပ အဝင ဖ စ ပ သည စ မ အင အမ န မ အက ဖ တ န အပ န အလ န ဆက သ ယ ခ င မ
 • င န စ တ င ပင Cockroft န င the Irishman Walton တ သည လည အမ န တစ ခ ထ ရ အက တမ တစ ခ အ အမ န အရ န မ င က ရ ယ ထ တ င လ သ ယမ န င ရ က ခတ လ က သ အခ
 • က မ တမ မက ကင နစ န ယ မမ အရ ဒ ပ ဆ အ က ဖ ပ သည သ အ ရ ဆ င ရ ရ ပဗ ဒ နယ ပယ တစ ခ ဖ စ သည လက ရ န လည ထ သ ဒ ပ ဆ အ ဆ သည မ အ င စတ င
 • အ က င စ အခ င ခ င သက ရ က မ ဆ သည မ အမ န ရ ပဗ ဒ တ င နယ ကလ ယ အ ပ င အတ က တ ဝန ရ သ ယန တရ ဖ စ ပ လ ပ စစ သ လ က အ နည စ
                                     
 • က ˈkwɔːrk or ˈkwɑːrk ဆ သည မ အခ ခ အမ န တစ ခ ဖ စ သည ပရ တ န တ င up quark န စ ခ down quark တစ ခ န င ဂလ ယ န တ ပ ရ က ယင တ က အ ဖ င အတ တက
 • ရ ပဗ ဒ တ င ရ ပ ဝတ ထ သည တည ရ န င သည ထ ခ သ ပ စ ဒ ပ တ အခ အန လ မ ထ မ တစ ခ ဖ စ သည န စဉ ဘ တ င အရ ဝတ ထ ဖ စ တည မ လ မ အစ င အခ
 • စနစ မ မ က စ ဖ င မ င န င သ အခ အန အက တမ အခ အန အက တမ ထက သ ငယ သ အခ အန အမ န အမ ဆ င ရ အခ အန တ န င သက ဆ င သ ဖ စ စဉ မ က က ရ ပ ပ င ဆ င ရ
 • န ထရ န ဆ သည မ လ ပ စစ ဓ တ မ သ အခ ခ အမ န တစ မ ဖ စ သည န ထရ န ဆ သည မ အ တလ ဘ သ စက ဖ င ဓ တ မ သ သ ငယ သည အရ ဟ အဓ ပ ပ ယ ရသည င က
 • န ကလ ယ ရ ပဗ ဒ န င အက တမ ဖ စည ပ သ အ ရ အတ က ခ န စ ဓ တ ဗ ဒဆ င ရ န ဘ ယ ဆ က ရရ ခ သ ဖ စ သည ရ သ ဖ ဒ သည ပထမဆ သ န ကလ ယ ရ ပဗ ဒ သ တ သ
 • ဂန ထဝင မက ကင နစ အင ဂလ ပ Classical mechanics သည ရ ပဗ ဒ နယ ပယ မက ကင နစ အခ တစ ခ ဖ စ သည ယင န င အပ င မ က မ တမ မက ကင နစ ဖ စ သည ဂန ထဝင

Users also searched:

အမှုန်ရူပဗေဒ,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →