Back

ခေတ်သစ် ရူပဗေဒ - ရူပဗေဒ. ခေတ်သစ် ရူပဗေဒ ဟူသည်မှာ နယူတန်ခေတ်၏ ရူပဗေဒအတွေးအခေါ်များပင်ဖြစ်သည်။ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်နှင့် နှိုင်းရသီအိုရီတို့ကို ပေါင်းစပ်၍ ရှေးရို ..ခေတ်သစ် ရူပဗေဒ
                                     

ခေတ်သစ် ရူပဗေဒ

ခေတ်သစ် ရူပဗေဒ ဟူသည်မှာ နယူတန်ခေတ်၏ ရူပဗေဒအတွေးအခေါ်များပင်ဖြစ်သည်။ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်နှင့် နှိုင်းရသီအိုရီတို့ကို ပေါင်းစပ်၍ ရှေးရိုးစွဲ ရူပဗေဒ၏ အားနည်းချက်များကို ဖာထေးပေးသည့် ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဟုဆိုနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းနှင့် ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် လွှမ်းမိုးခဲ့သော ရူပဗေဒ အတွေးအခေါ်များကို ခေတ်သစ်ရူပဗေဒဟု ညွန်းဆိုသည်။ သေးငယ်သော အရှိန်များနှင့် ကြီးမားသောအကွာအဝေးများသည် သာမန်အားဖြင့် ရှေးရိုးစွဲရူပဗေဒ၏ နယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခေတ်သစ်ရူပဗေဒတွင်မူ အက်တမ်အောက်သေးငယ်သော ကွမ်တမ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အလင်းအလျင်နီးပါး ရွေ့လျားသည့်အမှုန်များ စသည်ဖြင့် ပါဝင်လာသည်။

                                     
 • ရ ရ ရ ပဗ ဒ ဆ သည မ လ အမ စ လက ခ န င သ ခ တ သစ သ အ ရ မ က က တင ဟ က န ထ တ သည ရ ပဗ ဒ ဟ ည န ဆ န င သည ခ တ သစ သ အ ရ မ သည ရ ပ ထ ပ
 • စက က င မ က ရ င ပ သည သ အ ရ မ က စ နမ န မ ဒယ ဟ ခ ဆ သည ခ တ သစ အမ န ရ ပဗ ဒ သည ဟစ ဒ ဘ ဆ န က သ သ အသစ လ င ဆ အမ န မ မ သည အဟ င ဆ
 • တ ဂ ဏ က ပင ဆ င ပ န က ရ စ တ င ရ ပဗ ဒ သည ခ တ သစ ရ ပဗ ဒ အဖ စ ပ ပ က လ ခ ပ ယခ တ င ရ ပဗ ဒ ဘ သ ရပ အဖ စ သ သ ခ ခ ကန သက န င သ
 • မ ယ န ဟ တည ရ သည ယခင က မ ယ န အ မ မ ဆင ဟ ခ ခ သည သ သ ခ တ သစ ရ ပဗ ဒ မသ တ ပ မ ယ န သည အ လက ထရ န ထက ထ ထည ပမ ဏ ဆက သည Fundamental
 • မည သ အမ န တကယ လ ပ စစ သ လ က ပည ကဏ ဍဖ စ သည က သ က ရ င ပ ခ ရ မက ခ တ သစ ရ ပဗ ဒ ပည ထ ခ သည သ င ပ င လက ခဏ က ဖ ပ န သ လ ပ စစ သ လ က ဖ ထ က ခ င ဆ င ရ
 • ခ တ သစ ဓ တ ဗ ဒ အခ ခ အခ က က မ ဖ စ ခ င က င သ အ ခ တ သစ ဓ တ ဗ ဒ ဖခင က ဟ ခ ဝ ခ က ခ င ဖ စ လ သည လဗ စ ယ သည ဓ တ ဗ ဒ သ မက ရ ပဗ ဒ တ င လည
 • ဖ ဖ ဝ ရ သည ဂ မန လ မ သင ခ ပည ရ င တစ ဦ ဖ စ ပ ခ တ သစ ခ ခ မ စ တ ဖ သင ခ ဖခင ဟ ရည ည န ခ ရလ ရ သ ဖ စ သည ဗ င ရ စရပ ဖန ရ င
 • အထက တ ပည သင က ခ ပ မ က ဥက ကလ အထက မ ပင ခ န စ ရ ပဗ ဒ ဂ ဏ ထ ဖ င ဆယ တန အ င မ င ပ သည ထ န က ဒ သက လ ပ တ င ပထမန စ
 • ပတ ဝင က င တ က အက သက ရ က မ တ န င ဆ င သ ရ ပဗ ဒ ဂ ဏ က တစ ခ ဖ စ သည ခ တ သစ မ ဒန အစတ င ဂယ လ လ ယ ကပ ပလ အထ သဖ င နယ တန တ က
 • လက တင အက ခရ စဉ တတ ယမ က အက ခရ ဖ စ သည စ ˈsiː ဟ အသ ထ က သည စ လ ပ င ခ တ သစ အင ဂလ ပ Modern English ရ နည တ င တခ တရ cee ဟ စ လ ပ င ရ ပ
                                     
 • မ ဖ ခ သည အမည ရင မ ဦ က ဆန မ င ဖ စ သည မန တလ တက ကသ လ မ ရ ပဗ ဒ ဘ သ ရပ အဓ ကဖ င - ခ န စ တ င ဘ ရသည အင ဂလန န င င က ဒစ တက ကသ လ ရ
 • ဖ စ သည အ င စတ င တ င မ ခ င ည မတစ ဦ ရ ပ Maja ဟ ခ သည ခ တ သစ ရ ပဗ ဒ ခက မ ခ ဖ စ သ က မ တမ မက ကင နစ န င အပ င ယ ဘ ယ န င ရသ အ ရ က
 • Lavoisier သည ခ တ သစ ဓ တ ဗ ဒ ဖခင က အဖ စ အသ အမ တ ပ ခ ရသ ဖ စ သည ခ န စ တ င ပ ရ င က မ ဖ လ ခ န က ဓ တ ဗ ဒသ ပ ပ မ ရ ပဗ ဒ သင ခ နက ခဗ ဒ
 • ဆယ တန အ င သည မန တလ တက ကသ လ မ လမ င တက ကသ လ မ သည ရန က န တက ကသ လ မ ရ ပဗ ဒ ဘ ရသည ဖ ဖ ဝ ရ လထ တ သပ မဂ ဂဇင တ င မစ မ ဖ ကဗ မ စက မဂ ဂဇင ကဗ န င
 • ထ ခ န ခ သည ဟ ဆ သည အခ သ က မ က င မ မ စ ရ သည အပ င သ သည ရ ပဗ ဒ ပည ရ င နက ခတ တဗ ဒပည ရ င န င ဇ ဝဗ ဒပည ရ င လည ဖ စ သည အခ က သ သည
 • က က လပ ဘ သ ရပ ဆ င ရ န သ သ အ ရမ Noether s theorem မ ထင ရ ပ ခ တ သစ ရ ပဗ ဒ ဖ ဖ တ တက မ ဖ စ စဉ တ င အဓ ကက သည သင ခ သဘ တရ တစ ခ ဖ စ ခ သည
 • ဟ ဘ လ န ယ မတ ပ ဝင သည မ မ တ သ ရ သ ရ ပဗ ဒ န ယ မတ အလ န တ င ရ က ရ ပ က အထ မ တ singularity တည ရ ပ မည ခ တ သစ က ရ ယ တန ဆ ပလ မ သည စက ဝဠ သက တမ ဟ
 • အရ န မ င စက မ သည အမ န ရ ပဗ ဒ တ င ထ တ က ပစ စည အဖ စ အသ ပ က သည သ ငယ သ အမ န အရ န မ င စက မ က လည ဆ ဘက ဆ င ရ ရ ပဗ ဒ နယ ပယ မ တ င အသ မ က သည
 • နက ခဗ ဒ ရ ပဗ ဒ ဓ တ ဗ ဒ ဇ ဝဗ ဒ န င န က ဆ မ တ လ မ ရ သ ပ ပ ဘ သ ထ ပ modeling က က ယ ပ စ သ စ လ ခ က ပ သည ရ စ မ တ ခ တ သစ သ ပ ပ နယ ပယ အ လ
 • တ ထ င ခ ပ ရ စ မ စ ရ က င ခရ သ လ ရ တ င အသ ပ လ က သည ခ တ သစ သ လ က အ မ မ င မ မ လပ သဏ ဌ န က ရ စ န စ ခန တ င ဥရ ပသ မ က
                                     
 • ပ က သည စတ ရ ယ စက ပ သည ယခ ခ တ သစ မ ပ ပ က လ သ က ရ ယ ဖ စ သည ပထမအမ အစ က ခ န စ လ က တ င အင ဂလ ပ ရ ပဗ ဒ ကဝ တစ ဦ ဖ စ သ ဆ ခ ဝ စတ န
 • က လ တက ခ တက ကသ လ က င ဆင ဖ စ တ မ လ ကန ဟ ရ ပဗ ဒ န န ဘယ ဆ ရရ ခ ပ ပ ပ က က လ ခ က သင ခ ရ ပဗ ဒ ဓ တ ဗ ဒ စတ အခ ခ သ ပ ပ တ က လည သ ခ
 • ပည ရပ က သ မက ရ ပဗ ဒ ပည ရပ က ပ တင ပ ထ သည ဓ တ ဗ ဒ သဘ ဖ စ သ ဓ တ အက င ဓ တ စင တ အက င စသည တ က တင ပ သည နည တ ရ ပဗ ဒ သဘ ဖ စ သ အလင
 • ဖ စ ပ ခ င ပတ သက သ စ မ အင န င အင ထရ ပ သဘ တရ မ က လ လ သည ခ တ သစ ဓ တ ဗ ဒသည ဗ န ဓ ပည ရပ မ ဓ တ တ လ န ရ ဖ င ပ ပ က လ သည ဓ တ ဗ ဒရ
 • အခ စ ပ မ က မ စ တ က ခ တ ဟ င စ ပ လည မက ခ တ သစ စ ပ လည မက စ ဘ က စ ပ မ ဖ င ရ သ ခ က လ သည ခ တ သစ တ င အထင ရ ဆ သ ကဗ စ ဆ တ က မ
 • ခ ထ က ပ ခ တ သစ ပည ရပ မ က လ လ န င ရန အတ က အတန သစ တစ ခ က စတင ဖ င လ စ ခ ရ က င သ ယ က ဖ င စတင ခ သည အဆ ပ ခ တ သစ ပည ရပ မ က
 • ထ တ က န က တ င က ယ စ ထ တ ပ န င ရ အတ က အလ ဉ သင သလ တည ဆ က ထ က ရသည ထ အပ င ရ ပဗ ဒ ဓ တ ဗ ဒ စမ သပ မ မ နယ ကလ ယ က သ သ လ သ တ အတ က အန တရ ယ ရ စ န င သည
 • ယ ဘ ယ န င ဆခ င general relativity တ တ င ဖ ပ သက သ ခ တ သစ ဂ ဩမ တ သည ရ ပဗ ဒ န င ဆက စပ မ ရ သည ရ မ င န င သ အက င မ က င ဂ ဩမ တ သည
 • ဂယ လ လ ယ သည ပ ဆ န င ပက ဒ အ တက ကသ လ မ သင ခ ပ မ က ခအဖ စ လ ပ က င န စဉ ရ ပဗ ဒ န င နက ခတ တဗ ဒ ပည ရပ မ က လ လ ခ သည အမ င မ တစ ပ င တည က သ
 • ပ ပ က ထ န က လ ဘ မ ဗ ဒန င န ယ န သ ဘ သ ရပ မ မ ဘ မ ရ ပဗ ဒ န င ဘ မ ဓ တ ဗ ဒတ ဖ စ က သည ဘ မ ရ ပဗ ဒ ပည သည ဒ ဗ ဆ အ သ လ က အ လ ပ စစ တ ခ မ န င

Users also searched:

ခေတ်သစ် ရူပဗေဒ,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →