Back

ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲရ် - ဆော့ဖ်ဝဲလ်. ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲရ် သည် ကွန်ပျူတာစံနစ်အပေါ်တွင် အလုပ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်စေနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောပရိုဂရမ်နှင့် ခိုင်းစေချက်အစီ ..ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲရ်
                                     

ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲရ်

ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲရ် သည် ကွန်ပျူတာစံနစ်အပေါ်တွင် အလုပ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်စေနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောပရိုဂရမ်နှင့် ခိုင်းစေချက်အစီအစဉ်တို့ကို စုစည်းထားသော ပရိုဂရမ် အစုအဝေးများကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ ကွန်ပျုတာဖြင့် ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်သော စနစ်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များအား ကွန်ပျူတာဖြင့် ရေးနိုင်၊ ဖတ်နိုင်ပြီး ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်းကို ခေါ်ဝေါ်ခြင်း အတွက် အသုံးပြုသည်။

၎င်းအပြင် ၁၉၈၀ ဝန်းကျင်ခန့်က ကွန်ပျုတာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမာထည်များနှင့် ကွဲပြားစေရန် အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခင်က ဆော့ဝဲကို မီဒီယာလုပ်ငန်းသုံး ဓာတ်ပြား၊ မက္ကနစ်တစ် တိပ်ခွေများ မှသည် အင်တာနက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း၊ ကွန်ပက်ဒစ်ခေါ် CD ဓာတ်ပြားများဖြင့် ထုပ်လုပ်သည် အထိ တိုးတက်လာလေသည်။

ထိုအခေါ်အဝေါ်တွင် အသုံးပြု software များဖြစ်သည့် စာရေးရန် word processor ၊ ဟတ်ဒ်ဝဲရ်များကို ကိုင်တွယ်သော မောင်းနှင်စနစ် ၊ အလယ်တန်းကနေသော distributed system စသည့် ရှိကျသည်။ Software တွင် ဝက်ဘ်ဆိုက် ၊ ပရိုဂရမ်၊ ဗွီဒီယို ဂိမ်း စသည်တို့ ရှိကြသည်။ ပရိုဂရမ်များကို C ၊ C++ စသည့် programming language များဖြင့်ရေးသည်။ ထိ၍ ကိုင်၍မရပါ၊ ယခင်အချိန်များက ပရိုဂရမ်ဟု ရေးသားခေါ်ဆိုပြီး၊ တစ်ဦးချင်းသုံး ကွန်ပျူတာများ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ တွင်ကျယ်လာသော စကားလုံးဖြစ်သည်။

ဆော့ဖ်ဝဲများတွင် Words များကဲ့သို့သော သီးခြား ဦးတည်ချက်တစ်ခုအတွက် အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများနှင့်၊ လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို စုဝေးထားသောလုပ်ငန်းသုံး ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် Hardware များကို အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်း ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့် အသုံးပြုသူက ကွန်ပျူတာကို အသုံးချနိုင်ရန် လိုအပ်သော OSကဲ့သို့သော စစ္စတမ် ဆော့ဖ်ဝဲဟု ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါသည်။Software ကို နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။

 • Systems Software Windows98, Me, XP, etc.
 • Application Software system software ကို အခြေခံပြု၍ ရေးသားကြသော လုပ်ငန်းဆော့ဖ်ဝဲ များ တို့ဖြစ်ကြသည်။.
                                     
 • ဂစ တ အင ဂလ ပ Git သည ဆ ဖ ဝ တည ဆ က စဉ အတ င ရင မ စ က ဒ ပ င လ မ မ က ခ ရ ခ ရန ဖ န ဝ ထ သ ဗ ရ င ထ န ခ ပ စနစ Version Control
 • အသ ပ ခ သည ဤ ဝ ဟ ရက ခ န စ ကတ က စတင က န ပ တ လ က တ င ရ ပ ဝတ ထ အ ဖ င အမ န တကယ မရ သ လည ဆ ဖ ဝ ရ ဖ င ဖန တ ထ သ အရ ဟ သ ဟ သ အဓ ပ ပ ယ ဖ င
 • စ မ ရည အရ ဆ န င ရ ပ ထ သ ရင မ စ ထ န ခ ပ ရ စနစ မ က ဆ ဖ ဝ ရ တည ဆ က မ တ င အသ ပ က ပ ထ စနစ မ တ င လ အမ စ သည တစ ပ င နက တည အတ တ ပင
 • တ မ တ က က န ပ တ အင ဂလ ပ cloud computing ဆ သည မ သ လ င မ တ က ခ က မ န င အသ ခ မ စ မ အ က န ပ တ အရင အမ စ အင ဂလ ပ system
 • အခ က အလက မ က ဆက သ ယ မ စနစ ဖ စ သည င သည က န ပ တ မ အက ခ တ ဆက မ က ထ က ပ ပ သ ဟ ဒ ဝ န င ဆ ဖ ဝ အခ ခ ဖ စည တည ဆ က မ ဖ စ သည ခ န မ မ
 • စ ပ ရ ဘဏ မ တ င တစ ခ အပ အဝင ဖ စ သည ရ မဘဏ က ခ န စ မ လတ င ဆ ရ ပန အက ဖ အမ အ င ရင န င မ ပ န မ က မ ပဏ မ စတင တည ထ င ခ သည ခ န စ
 • ဂ ယ အက ဖ ဒဗလ Gufw ပ ရ လ ခ ရ စနစ တစ ခ အတ က က န ပ တ န င င ဆ င ရ က မ မ က အသ ပ သ တစ ဦ ဥပမ - မ တ တ င တစ ခ သည က န ပ တ တစ ခ သ မဟ တ
 • ပ ဖ လ အ Portfolio ရင န မ ပ န မ မ တ င ဒ ဂ အ က ဟ ဆ ဖ ဝ လ အ မ ခ မ ပ င ဆ င မ မ န င အခ ထက မနည နည ပည မ ဒ ယ
 • ဒ compression techniqueက မ မ ပ င ခ င ပ ခ သည တ င ဆ ဖ ဝ မ ပ င ခ င ရ သ Unisysန င CompuServeတ အက လ င စင သဘ တ ည ခ က န င
                                     
 • ဖ ဖ ရ က မ ပဏ လည ဤကဏ ဍတ င ဦ ဆ င လ က ရ သည အ ရန န င င မ အက ဆ ပ ဂ ဂလ က က န ပ တ ဆ ဖ ဝ ထ တ လ ပ သ တ န Hamkaran စနစ န င ဖ က သည ရ သည
 • Text ပ ရ ပ သဏ ဌ န Image အသ Voice ဗ ဒ ယ Video သင က တ Code ဆ ဖ ဝ Software အပလ က ရ င Application န င အခ က အလက အစ အဝ Database
 • Franco အမ ရ ကန တယ လ ဗ ရ င န င ရ ပ ရ င မင သ Blake Ross အမ ရ ကန ဆ ဖ ဝ developer Sam Thaiday ဩစတ လ ရဂ ဘ လ ဂ ကစ သမ ဇ န Danny Syvret
 • ပ ဝင သ အက င အရ မ မ ဘ သ န စ ခ လ က က မ က င မ မရ သ က န ပ တ သ မဟ တ ဘ သ ပ န ဆ ဝ လ တမ မ အသ ပ ရရ လ သ အက င အရ မ ဖ စ သည ပ ည စ က ယ ဝသ
 • အထ ခ တက မည ဟ မ လင က င ခ က ခ င ဆ သလ ပ န သ သည စတ ဖင အက ဖ Austin, Texas ပ ည နယ အတ က အမ ဆ လ စ ယ က တဦ န င အခ ခ န ထ င သ မ က
 • ပ ဝင သ အက င အရ မ မ ဘ သ န စ ခ လ က က မ က င မ မရ သ က န ပ တ သ မဟ တ ဘ သ ပ န ဆ ဝ လ တမ မ အသ ပ ရရ လ သ အက င အရ မ ဖ စ သည ပ ည စ က ယ ဝသ

Users also searched:

ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲရ်, ဆော့ဖ်ဝဲလ်. ကွန်ပျူတာ ဆော့ဖ်ဝဲရ်,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →