Back

နည်းပညာ - နည်းပညာ, တပ်မတော် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်, နည်းပညာတက္ကသိုလ် မကွေး, နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဟင်္သာတ, နည်းပညာတက္ကသိုလ် စစ်တွေ, နည်းပညာတက္ကသိုလ် ပုသိမ်, Active ရေဒါ ..                                               

နည်းပညာ

နည်းပညာ ဆိုသည်မှာ ကိရိယာ နှင့် အတတ်ပညာ များကို သိရှိနားလည်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် နည်းပညာသည် သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များနှင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အဆိုပါပညာရပ်နှစ်ခုမှ ဆင့်ပွား၍ နည်းပညာအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ နည်းပညာဟူသောအသုံးအနှုန်း၏ မူလအစမှာ ဂရိစကား"Technologia"ဖြစ်သည်။ လူသားတို့၏ နည်းပညာအပြိုင်သုံးစွဲ မှုမှာ သဘာ၀ရင်းမြစ်များကို ရိုးရင်းသောကိရိယာများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းမှ စတင်သည်။ သမိုင်းမတင်မီခေတ်က မီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သော စွမ်းရည်ကို ရရှိလာသောကြောင့် စားစရာတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ် နိုင်သကဲ့သို့ နောက်ပိုင်းတွင် ဘီး Wheel ကို တီထွင်မှုကြောင့် ...

                                               

တပ်မတော် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်

တပ်မတော် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် သည် ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် တည်ရှိပြီးမြန်မာ့တပ်မတော် မှ အဦးဆုံးတည်ထောင်ခဲ့သည့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတွင်းတည်ရှိသော တက္ကသိုလ်များ အတွင်းမှ လက်ရွေးစင် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး - ထိုတက္ကသိုလ်၌ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ အမျိုးမျိုးအား သင်ကြားပေးနေပြီး အရွယ်ရောက်ပြီး အိမ်ထောင်မရှိသူ မြန်မာအမျိုးသားများသာ တက်ရောက် သင်ကြားနိုင် ပါသည်။ နှစ်တာ သင်တန်းကာလ ပြီးဆုံးချိန်တွင် တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက် အထူးပြုသင်ကြားသော အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှင့်အတူ မြန်မာ့တပ်မတော် အတွင်း၌ ဗိုလ် အဆင့်ဖြင့် ခန့်အပ်တာဝန် ပေးအပ်ခြင်းခံရပါသည်။ ထိုသ ...

                                               

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

နည်းပညာတက္ကသိုလ် သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့မှ ၇ မိုင်ခန့်အကွာ ကံပြားရွာအနီး ရန်ကုန်-ပြည်-မန္တလေး ကားလမ်းမဘေးတွင် တည်ရှိပြီး ဧရိယာအားဖြင့် ၃၂.၇၈ ဧကခန့် ကျယ်ဝန်းသည်။

                                               

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ဟင်္သာတမြို့၏ တောင်ဘက် နတ်မော်ကျေးရွာအနီး ဟင်္သာတ-ပုသိမ် ကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိသည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ ၆၄.၆၄ ဧက ဖြစ်သည်။

                                               

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်တွေ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ် သည် ရေချမ်းပြင်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောင်းသားလူငယ်များ အိုးအိမ်မကွာ အလွယ်တကူတက်ရောက်နိုင်ရန် စစ်တွေနည်းပညာကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် တက္ကသိုလ်အဆင့်တိုးမြင့်ခဲ့သည်။

                                               

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ပုသိမ်) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ အပင်နှစ်ဆယ်တွင် တည်ရှိပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိကျောင်းအုပ်ကြီးမှာ ဒေါက်တာကျော်သူရဖြစ်သည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

                                     

နည်းပညာ

 • ဆင ပ နည ပည အမ မ ဖ စ ပ လ သည နည ပည Technology ဟ သ အသ အန န မ လအစမ ဂရ စက Technologia ဖ စ သည လ သ တ နည ပည အပ င သ စ
 • နည ပည တက ကသ လ က က ဆည က ယခင က က က ဆည နည ပည က လ ပ ဟ ခ ခ ပ ဒ ဇင ဘ ရက န က စတင ဖ င လ စ ခ သည နည ပည တက ကသ လ ဟ ဇန နဝ ရ လ
 • တပ မတ နည ပည တက ကသ လ အင ဂလ ပ Defence Services Technological Academy အတ က က DSTA သည ပ င ဦ လ င မ မ န မ န င င တ င တည ရ ပ မ န မ တပ မတ
 • နည ပည တက ကသ လ မက သည မက တ င ဒ သက မက မ မ မ င ခန အက က ပ ရ အန ရန က န - ပ ည - မန တလ က လမ မဘ တ င တည ရ ပ ဧရ ယ အ ဖ င
 • နည ပည တက ကသ လ ဟင သ တ သည မ န မ န င င ဧရ ဝတ တ င ဒ သက ဟင သ တခရ င ဟင သ တမ တ င ဘက နတ မ က ရ အန ဟင သ တ - ပ သ မ က လမ ဘ တ င
 • နည ပည တက ကသ လ စစ တ သည ရ ခ မ ပ င စစ တ မ ရခ င ပ ည နယ တ င တည ရ သည ရခ င ပ ည နယ ရ က င သ လ ငယ မ အ အ မ မက အလ ယ တက တက ရ က န င ရန
 • နည ပည တက ကသ လ - ပ သ မ အင ဂလ ပ Technological University Pathein သည မ န မ န င င ဧရ ဝတ တ င ဒ သက ကန က ထ င မ နယ အပင န စ ဆယ တ င
 • မ ရ နည ပည တက ကသ လ သည ဧက က ယ ဝန ပ စစ က င တ င ဒ သက မ ရ ခရ င မ ရ မ တ င ဘက မ င ဖ လ အက မ ရ မ မ ဗ ဓ တစ ထ င သ
 • အင ဂ င န ယ နည ပည ဆ သည မ စက ပစ စည မ က ရ ယ တန ဆ ပလ မ အဆ က အဦမ န င င တ ဗ သ က ဒ ပ ဝတ ထ ပစ စည န င င တ ဖ စည တည ဆ က ပ မ အ
 • ပည ရ ဆ င ရ နည ပည ဆ သည မ သင က ရ က ပ မ က င မ န စ ရန သင လ သ နည ပည ဆ င ရ လ ပ ငန မ ရင မ စ မ က ဖန တ ခ င သ စ ခ င
 • ဆ ဘက ဆ င ရ နည ပည တက ကသ လ ရန က န သည ရန က န မ ရ အင စ န မ နယ တ င တည ရ သည မ န မ န င င ရ ဆ ဘက ဆ င ရ အဆင မ င ပည က သင က ပ သ
                                     
 • အစ ရ နည ပည က လ ပ ရ ဘ သည စစ က င တ င ဒ သက ရ ဘ ခရ င ရ ဘ မ နယ ပ တ တ က ရ အရ ဘက တ င တည ရ သည ရ ဘ နည ပည က လ ပ က
 • မန တလ နည ပည တက ကသ လ န င မရ ထ ပ န င နည ပည တက ကသ လ မန တလ သည ပည ရ ဝန က ဌ န အဆင မ င ပည ဦ စ ဌ နလက အ က ရ နည ပည တက ကသ လ တစ ခ ဖ စ ပ
 • နည ပည တက ကသ လ မအ ပင သည မ န မ န င င ဧရ ဝတ တ င ဒ သက မအ ပင ခရ င မအ ပင မ အန က ဘက မ င ခန အက မအ ပင - ရ လ က လမ ဘ အ င ဟ တ ရ အန တ င
 • ပ ည နည ပည တက ကသ လ Pyay Technological University သည မ န မ န င င ရ က သ နည ပည တက ကသ လ သ ခ ဖ စ သ ရန က န နည ပည တက ကသ လ မန တလ နည ပည တက ကသ လ
 • နည ပည တက ကသ လ တ င က သည မ န မ န င င ရ မ ပ ည နယ တ င ပ င တ င က ခရ င အ သ ယ မ တ င တည ရ သည ခ န စ တ င အစ ရ နည ပည သ ပ ပ အဖ စ
 • နည ပည တက ကသ လ တ င င သည ပ ခ တ င ဒ သက တ င င မ နယ က တ မတ မ သဝန ငယ ရပ က က ရန က န မန တလ အဝ ပ လမ မက ဘ သက ရ ည က ထင လမ ပ တ င
 • နည ပည တက ကသ လ မန တလ န င မရ ထ ပ န င မန တလ နည ပည တက ကသ လ MTU သည မန တလ စက မ တက ကသ လ MIT အဖ စ လ သ မ ခ ပ မန တလ တ င ပ သ မ က မ နယ
 • နည ပည တက ကသ လ က င တ သည မ န မ န င င ရ မ ပ ည နယ အရ ပ င က င တ မ တ င တည ရ ပ ဧက က ယ ဝန သည ခ န စ တ င အစ ရနည ပည သ ပ ပ
 • နည ပည တက ကသ လ လ ရ သည ပ ည ထ င စ သမ မတမ န မ န င င ရ မ ပ ည နယ မ က ပ င လ ရ မ နယ မန တလ - လ ရ - မ ဆယ ပ ည ထ င စ လမ မက
 • နည ပည တက ကသ လ စစ က င သည စစ က င တ င ဒ သက စစ က င မ က က ဆစ ရပ တ င တည ရ သည အက ယ အဝန မ ဧက ဖ စ သည နည ပည တက ကသ လ စစ က င
 • မ န မ န င င ရ ဝန က ဌ နမ တ င သ ပ ပ နည ပည န င ပတ သက သ ပ ပ န င နည ပည ဝန က ဌ နထ ရ ခ ပ ခ န စ သမ မတ ဦ ထင က လက ထက တ င ဖ က သ မ ပ
                                     
 • နည ပည တက ကသ လ သန လ င သည ပည ရ ဝန က ဌ န သ ပ ပ န င နည ပည လက အ က ရ နည ပည တက ကသ လ တစ ခ ဖ စ ပ ရန က န တ င ဒ သက သန လ င မ နယ တ င
 • ရန က န နည ပည တက ကသ လ အင ဂလ ပ Yangon Technological University အတ က က YTU သည ရန က န တ င ဒ သက က က န တ င တည ရ ပ မ န မ န င င
 • ဆ ဘက ဆ င ရ နည ပည တက ကသ လ မန တလ သည မန တလ တ င ဒ သက ပ သ မ က မ နယ တ င တည ရ သည ယခင အမည ဆ ဘက ပည သည တက ကသ လ မန တလ မ ဆ ဘက ဆ င ရ နည ပည တက ကသ လ မန တလ
 • နည ပည တက ကသ လ ဗန မ သည မ န မ န င င မ က ပ င ကခ င ပ ည နယ ဗန မ မ တ င တည ရ သည နည ပည တက ကသ လ တစ ခ ဖ စ သည နည ပည တက ကသ လ ဗန မ က
 • ရန က န အန က ပ င နည ပည တက ကသ လ အင ဂလ ပ West Yangon Technological University အတ က က WYTU သည ရန က န တ င ဒ သက လ င သ ယ မ နယ တ င
 • နည ပည တက ကသ လ ပင လ သည မ န မ န င င ရ မ ပ ည နယ တ င ပ င လ င လင ခရ င ပင လ မ ရ နည ပည တက ကသ လ တစ ခ ဖ စ ပ လ င လင - နမ စန က လမ ပ တ င
 • နည ပည တက ကသ လ ဘ အ သည မ န မ န င င ကရင ပ ည နယ ဘ အ မ တ င တည ရ သည အစ ရ နည ပည က လ ပ အဖ စ စတင ဖ င လ စ ခ ပ ခ န စ တ င တက ကသ လ အဆင သ
 • မ န မ သတင အခ က အလက နည ပည တက ကသ လ အင ဂလ ပ Myanmar Institute of Information Technology သည မန တလ တ င ဒ သက မန တလ မ ခ မ မ သ စည မ နယ တ င
                                               

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ကျောက်ဆည်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကို ယခင်က ကျောက်ဆည်နည်းပညာကောလိပ်ဟုခေါ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဟု ၂၀၀၇ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေမှ စ၍ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။

                                               

ပညာရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာ

ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာ ဆိုသည်မှာ သင်ကြားရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် သင့်လျော်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ ရင်းမြစ်များကို ဖန်တီးခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ရွှေဘို)
                                               

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(ရွှေဘို)

အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ပိတ္တောကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ရွှေဘိုနည်းပညာကောလိပ်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။

                                               

Access method

အချက်အလက်များကို main storage နှင့် I/O device များအကြား ပေးပို့သည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ System Network Architecture တွင် ၎သည် software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်၏ information စီးဆင်း သွားလာမှုတွင် ထိန်းချုပ်ပေးသည်။ ဤစကားလုံးကို နည်းစနစ်တစ်ခုအတွက်လည်း အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ Token/Collision Detection CSMA/CD တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းအား ကွန်ရက်၏ node များက မည်သည့်အစီအစဉ် မည်သို့ ချိတ်ဆက်ရမည်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်။

Active ရေဒါ
                                               

Active ရေဒါ

ဒီလို ရေဒါ station မျိုးက radio signal source မဟုတ်တဲ့ object တွေကို ခန့်မှန်း ရှာဖွေပါတယ်။ transmitter ရဲ့ antenna ကနေ စူးစမ်းရှာဖွေမဲ့ signal ထုတ်ပေးပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် object ကို ထိပြီး ပြန်လာတဲ့ signal ကို receiver ကဖမ်းပြီး output device ဆီကိုပို့တယ်။ output device က မိမိရှာဖွေတဲ့ ပစ္စည်း object က ဘာလဲ၊ ဘယ် အခြေအနေ မှာရှိလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးတယ်။

Baidu
                                               

Baidu

Baidu, Inc. ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် လွှမ်းမိုးထားနိုင်ပြီး ဂူဂယ် နှင့် ယာဟူး ထက်သာလွန်သည်။ ၎င်းသည် အခြားဝန်ဆောင်မှုများအနက် Baidu Baike သည် ဝီကီပီးဒီးယားနှင့်ဆင်တူသည်။

BNC connector
                                               

BNC connector

Bayonet Neill Concelman connector British Naval Connector Bayonet Nut Connector ဟု အမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုကြသည်။ Coaxial cable များအတွက် connector တစ်ခုဖြစ်သည်။ Connector တစ်ခုကို အခြားတစ်ခုအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပြီး 90 ံ လှည့်သည့်အခါ Lock ကျသွားသည်။ BNC connector များကို ကွန်ပျူတာများနက်ဝက် ချိတ်ဆက်ရန် နှင့် closed circuit TV များတွင် အသုံးပြုသည်။

                                               

IPOconcept

မြန်မာနိုင်ငံတွင် "တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်၊ တစ်ယောက်မှာ တစ်ဝက်က chatting"ဖြစ်နေသော အင်တာနက်သုံးစွဲနေမှုပုံစံမှ အကျိုးရှိသော၊ အကျိုးပြုသော အင်တာနက်သုံးစွဲမှုပုံစံသို့ ပြောင်းလဲလာစေရန် တတ်စွမ်းသမျှ ဆောင်ရွက်လိုခြင်း ဖြစ်သည်။

Passive ရေဒါ
                                               

Passive ရေဒါ

Passive ရေဒါ သည် ဖမ်းဖို့တစ်ခုတည်း ပြုလုပ်ထားသော ရေဒါ ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် သူ့မှာ receiver တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ transmitter တောင်မရှိပါဘူး။ သူကဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေကို ဖမ်းသလဲဆိုရင် Radio transmitter မပါတဲ့ object တွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။. Radio transmitter ပါတဲ့ object တွေ နဲ့. radio transmitter မပါတဲ့ object တွေကိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင် ပစ္စည်းတွေရဲ့ အပူချိန် မြင့်တက်နေတာကိုကြည့်ပြီးဖမ်းပါတယ်။

ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း
                                               

ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း

ကြေးနန်းဆက်သွယ်၍ သတင်းပို့ရာမှ ကြေးနန်းကြိုး လုံးဝမဆက်သွယ်ဘဲ လေပြင်ကို ဖြတ်၍ သတင်းပို့နိုင်သော ဝါယာကြိုးမဲ့ ကြေးနန်းနည်းကို အီတလီအမျိုးသား မာကိုနီက တီထွင်ခဲ့လေသည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် လေထဲ၌ မမြင်ရသော လှိုင်းများကို ဖြစ်ပေါ်ရွေ့လျားစေသည့် အချက်ကို သိရှိခြင်းဖြင့် ဆက်လက်ကြံစည်ရာ ၁၉၀၁-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ရက်နေ့တွင် ဦးစွာ အောင်မြင်မှုရရှိလေသည်။ ဤနည်းသည် ရေဒီယိုများ ပေါ်ပေါက်စေသည့် အခြေခံပင်ဖြစ်သည်။

Users also searched:

နည်းပညာ,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →